ธ.ก.ส.ภาคเหนือช่วยชาวนาฤดูการผลิต

ธ.ก.ส. ภาคเหนือ เร่งมอบเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ช่วยเหลือชาวนาฤดูการผลิต 2560 / 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี วงเงิน 4.7 หมื่นล้านบาท คาดเป็นไปตามเป้าหมาย

นายภูษิต ขจรวานิชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน เปิดเผยการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2560/2561 ในส่วนของ ธ.ก.ส. ภาคเหนือตอนบน ได้ดำเนินงานตามโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร จำนวน 34 สถาบัน ปริมาณข้าว 226,311 ตัน สินเชื่อรวม 1,241 ล้านบาท , โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี เกษตรกรและสถาบันการเกษตร 792 ราย ปริมาณข้าว 3,675 ตัน ให้สินเชื่อรวม 39.29 ล้านบาท และการโอนเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปีให้เกษตรกร 394,108 ราย เป็นเงิน 2,912 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรทั้งที่เป็นลูกค้าและไม่ใช่ลูกค้า แต่ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการกำหนด คาดการณ์ว่าจะสามารถให้สินเชื่อ พร้อมทั้งจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวตามโครงการได้ตามเป้าหมาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น