ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย เข้าร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและสถานที่จำหน่ายสินค้า OTOP

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและคณะทำงานเข้าร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและสถานที่จำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดตาก ณ สำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ชั้น 4 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น