ธกส.อัดสินเชื่อ ให้กลุ่มรายได้น้อย

ธอส.โชว์ความสำเร็จปี 60 สินเชื่อปล่อยใหม่ทะลุเป้า 196,817 ล้านบาท เผยแผนปี 61 รุกกลุ่มรายได้น้อย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผยผลการดำเนินงานปี 2560 สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ทั้ง สิ้น 196,817 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 18,593 ล้านบาท หรือ 10.43% ดันสินเชื่อคงค้างรวมแตะ 1 ล้านล้านบาทครั้งแรก พร้อมลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดราย ได้ หรือ NPL เหลือเพียง 4.21% ของยอดสินเชื่อคงค้าง ลดลง 0.85% พร้อมประกาศแผนปี 2561 จับมือพันธมิตรลุยสินเชื่อบ้านผู้ มีรายได้น้อย ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม ยกระดับบริการสู่ Digital Services เต็มรูปแบบ พร้อมเดินหน้า 6 โครงการสำคัญ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและความ ยั่งยืนให้องค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 1.โครงการพัฒนาระบบงานหลัก (CBS) 2.Payment Gateway เพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่าน Digital Platform 3.Big Data Management ศึกษาพฤติกรรมความต้องการของลูก ค้าจากฐานข้อมูลทั้งภายในและภาย นอกองค์กร 4.Mobile Application ครอบคลุมบริการหลักของธนาคารครบ วงจรใน Application เดียว 5.พัฒนาเครื่องมือ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง และป้องกันภัยคุกคามทาง Cyber และ 6.G H Bank Lottery เพิ่มช่องทางการระดมเงินฝากระยะ ยาว และเป็นทางเลือกในการออมให้กับป ระชาชน
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานปี 2560 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2559 ว่า ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ไ ด้ทั้งสิ้น 196,817 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.06% คิดเป็น 160,305 บัญชี สูงกว่าเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ที่ 178,224 ล้านบาท จำนวน 18,593 ล้านบาท ส่งผลให้ธนาคารมียอดสินเชื่อคงค้ างรวมทั้งสิ้น 1,023,446 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.24% สินทรัพย์รวม 1,062,540 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.65% เงินฝากรวม 858,074 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.90% มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) จำนวน 43,104 ล้านบาท คิดเป็น 4.21% ของยอดสินเชื่อรวม ลดลง 0.85% ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารจัดการ คุณภาพสินทรัพย์ผ่านมาตรการช่ วยเหลือลูกค้าในรูปแบบต่างๆ เพื่อรักษาบ้านให้คนไทย กำไรสุทธิ 11,775 ล้านบาท เพื่อให้ผ่าน KPI ตามนโยบายกระทรวงการคลัง ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ยังอยู่ที่ระดับแข็งแกร่งที่ 14.88% สูงกว่าอัตราเงินกองทุนขั้นต่ำ 8.50% ที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
“ตลอดปี 2560 ธนาคารสามารถดำเนินงานตามแผนขับ เคลื่อนองค์กรภายใต้ 3 ภารกิจหลัก 1)นวัตกรรมนำองค์กร พัฒนาคน พัฒนาระบบเทคโนโลยีด้วยแผน Transformation to Digital Services เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแ ข่งขัน 2) สินเชื่อคงค้างล้านล้านบาท 3) บริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์ โดยลด NPL ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ ธอส. สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่สูงกว่า เป้าหมายถึง 18,593 ล้านบาท คิดเป็น 10.43% ของเป้าหมาย 178,224 ล้านบาท ทำให้สินเชื่อคงค้างเกิน 1 ล้านล้านบาทได้เป็นครั้งแรก จากในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ไ ด้ประมาณ 38% ของเป้าหมายเท่านั้น ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตรงกับความต้องการข องลูกค้า รวมถึงนโยบายการดำเนินงาน ธอส.ที่ไม่ได้มุ่งเน้นการทำกำไร สูงสุด แต่นำความสามารถในการทำกำไรไปจั ดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสุดในตลาด เพื่อทำให้คนไทยมีบ้านได้มากที่ สุด ทำให้สินเชื่อ Home for All ผลิตภัณฑ์เดียวตอบโจทย์ได้อย่าง ดี สามารถปล่อยสินเชื่อได้กว่า 100,000 ล้านบาท และโครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก มีลูกค้าใช้บริการสินเชื่อกว่า 32,000 ล้านบาท”

สำหรับแผน Transformation to Digital Services ธนาคารได้นำ Digital Technology มาปรับใช้ทุกส่วนของธุรกิจเริ่ม จากการสร้าง Digital Culture / Digital Literacy ให้คนในองค์กรใช้ประโยชน์จากเทค โนโลยี ยกระดับการให้บริการโดยใช้เทคโน โลยีสมัยใหม่เป็นตัวขับเคลื่ อนเริ่มจากการจัดทำโครงการ Payment Gateway เฟสแรก ด้วยการนำเครื่องรับชำระหนี้เงิ นกู้อิเล็กทรอนิกส์ หรือ LRM (Loan Repayment Machine) จำนวน 90 เครื่อง กระจายให้บริการตามสาขาครอบคลุม ทุกพื้นที่ เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้าใน การชำระหนี้เงินกู้ได้ทุกที่ทุ กเวลา จัดทำ Application : GHB Smart Receipt บริการใบเสร็จรับชำระหนี้เงินกู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ Application : GHB Smart Booth ให้บริการลูกค้าสามารถดูโปรโมชั่นพิเศษ และจองสิทธิ์ภายในงานมหกรรมต่าง ๆ

นายฉัตรชัย กล่าวเพิ่มเติมถึงแผนงานปี 2561 ว่า ธอส.กำหนดเป้าสินเชื่อปล่อยใหม่ 189,000 ล้านบาท โต 6% จากเป้าสินเชื่อปี 2560 ที่กำหนดไว้ 178,224 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าตามพันธกิจทำให้คน ไทยมีบ้าน จับมือพันธมิตรสร้างโอกาสให้คนไ ทยโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้ อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตา มนโยบายรัฐบาล ควบคู่กับการยกระดับการให้บริกา รสู่ Digital Services อย่างเต็มรูปแบบ นำเทคโนโลยีมาปฏิรูปทุกกระบวนกา รทำงานภายในองค์กร บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลประโยชน์กลับคืนสู่ปร ะชาชนในรูปแบบของอัตราดอกเบี้ยเ งินกู้ที่ต่ำ เพื่อให้ลูกค้าประชาชนได้ใช้บริ การที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ได้อย่างเท่าเทียมทุกระดับตอบโจ ทย์ยุค 4.0

โดยมี 6 โครงการสำคัญเป็นตัวขับเคลื่อนยุ ทธศาสตร์และผลักดันให้ธนาคารสาม ารถปล่อยสินเชื่อได้ตามเป้าหมาย เพื่อก้าวสู่การเป็นธนาคารที่ดี ที่สุดสำหรับการมีบ้าน ประกอบด้วย 1.โครงการพัฒนาระบบงานหลัก (CBS) มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2562 เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ และบริการรูปแบบใหม่ 2.Payment Gateway เพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่าน Digital Platform และพัฒนาระบบการชำระเงินแบบ Non Cash Payment หรือการชำระเงินโดยไม่ต้องใช้เงิ นสด 3.Big Data Management ศึกษาพฤติกรรมความต้องการของลูก ค้าจากฐานข้อมูลทั้งภายในและภาย นอกองค์กร เพื่อนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และพัฒนากระบวนการทำงาน 4.Mobile Application ครอบคลุมบริการหลักของธนาคารครบ วงจรใน Application เดียวทั้งการยื่นขอสินเชื่อ, Pre-Approve, ติดตามสถานะยื่นกู้, นัดเซ็นสัญญา, นัดทำนิติกรรมจำนอง, บริการด้านเงินฝาก(ฝาก-ถอน-โอน) , ชำระหนี้เงินกู้ และชำระค่าสาธารณูปโภค 5. พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดก าร ความเสี่ยง และป้องกันภัยคุกคามทาง Cyber เพื่อให้บริการของธนาคารมีความน่ าเชื่อถือและปลอดภัยมากยิ่งขึ้ น และ 6.G H Bank Lottery เพิ่มช่องทางการระดมเงินฝากระยะ ยาว และเป็นทางเลือกในการออมให้กับป ระชาชนเพื่อช่วยทำให้โครงสร้างเ งินฝากของธนาคารปรับตัวดีขึ้น สอดคล้องกับการปล่อยสินเชื่อมาก ยิ่งขึ้น

สำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อซึ่งธนา คารจะใช้จากฐานข้อมูล Big Data เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึ งสถาบันการเงินและมีบ้านเป็นของ ตนเองได้ นอกจากนี้ยังได้จัดทำโครงการสิน เชื่อบ้านสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิในบัตรสวั สดิการแห่งรัฐ และกลุ่มบุคลากรภาครัฐ ภายใต้กรอบวงเงิน 60,000 ล้านบาท อาทิ โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสนับสนุนประชาชนผู้มีรายได้ ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้ที่ได้รับสิ ทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งที่ประกอบอาชีพประจำ และอาชีพอิสระ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 2.75% ต่อปี นาน 4 ปีแรก โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ บุคลากรภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ร าชการ อาทิ ข้าราชการ พนักงานราชการพนักงานมหาวิทยาลั ย และพนักงานรัฐวิสาหกิจ อัตราดอกเบี้ย MRR-3.75% ต่อปี หรือปัจจุบันเท่ากับ 3.00% ต่อปีนาน 4 ปีแรก เริ่ม 15 มกราคมนี้ รวมถึงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบ าล “โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ” เฟส 2 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นช อบเมื่อเร็วๆ นี้ โดย ธอส.พร้อมให้การสนับสนุนวงเงินสิ นเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำทั้งในรู ปแบบเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่ อาศัยและสำหรับลูกค้ารายย่อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น