มทร.ล้านนา จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมด้วยสโมสรทั้ง 3 คณะ (คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์) ร่วมจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดี ด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561
นายภูริภัทร ภูริจิตต์สิริ นายกสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ผู้แทนคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนที่กำลังเจริญเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของสังคมในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า และเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนาน กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกายและสติปัญญา ภายในงานมีเวทีของนักศึกษาสาขาต่างๆ รอบมหาวิทยาลัยฯ กว่า 15 เวทีเพื่อให้น้องๆ ได้แสดงความสามารถโดยกิจกรรมประกอบด้วยการเล่นเกมส์ตอบคำถามแจกรางวัลและการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาแสดงให้น้องๆ ที่เข้าร่วมงานได้ชม ซักถามเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น