พัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ สาขาออกแแบบสิ่งตกแต่งบ้าน

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน (Décor Design) ภายใต้โครงการพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

นายภาสกร ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ประกอบพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน (Décor Design) ภายใต้โครงการพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2561

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 มีการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในปี 2561 โดยได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในทุกระดับ ตั้งแต่วิสาหกิจชุมชน โอทอป จนถึงเอสเอ็มอี เพื่อยกระดับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนสู่การแข่งขันในเวทีระดับประเทศจนถึงระดับสากลได้

“ซึ่งโครงการเด่นๆ ในปีนี้ มีโครงการใหม่ที่เริ่มดำเนินงานเป็นปีแรก คือ โครงการพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน (Décor Design) ให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่ต้องการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ที่เชื่อมโยงกับการสร้างมูลค่าจากความคิดสร้างสรรค์ เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจใหม่สู่ประเทศไทย 4.0”

“เรานำแนวคิด “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมมาเป็นต้นทุนในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น พิเศษ มีเอกลักษณ์ สอดคล้องกับทิศทาง และแนวโน้มการตลาดยุคใหม่ มุ่งสู่สังคมธุรกิจบนโลกดิจิทัล อันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในการพัฒนาผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี และนักออกแบบให้มีศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจระดับสากลที่มีความรุนแรงมากขึ้น”

นายภาสกร กล่าวอีกว่า กรณีรายละเอียดของโครงการพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ จะคัดเลือกนักออกแบบ 20 คน และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 80 คน รวมเป็น 100 คน เข้ามาเรียนรู้กระบวนการออกแบบด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์ ฝึกปฏิบัติการในรูปแบบ Creative Camp แนวใหม่ เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ Learning by Doing และเพิ่มความเข้มข้นด้วยการสร้างบรรยากาศของการแข่งขันด้วยการนำเสนอโมเดลธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะมีการคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการจาก 100 คน เหลือ 80 คน และรอบสุดท้ายจะมีการคัดเลือก เหลือ 30 คน ที่จะเข้าไปสู่กิจกรรมการจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์จริง การนำผลิตภัณฑ์ไปทดสอบตลาด และสุดท้ายเราเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด การออกแบบระดับประเทศมาตัดสินคัดเลือกผลงานดีเด่นที่ตอบโจทย์ธุรกิจสร้างสรรค์มากที่สุด และมอบรางวัล เกียรติบัตร จำนวน 3 รางวัล ให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการต่อไป

ต่อข้อถามที่ว่า ความมุ่งหวังของโครงการนี้เป็นอย่างไรบ้างนั้น ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญของโครงการนี้ คือ การพัฒนาให้ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี และนักออกแบบสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เตรียมพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดสมัยใหม่ ที่เน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์มากกว่าการตลาดแบบ Mass Product อย่างเช่นในอดีต การเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ตรงให้กับผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสเรียนรู้กระบวนการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ หรือ Design Thinking ซึ่งเป็นที่ยอมรับในองค์กรธุรกิจระดับโลก ตลอดจนธุรกิจ Start Up ที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบัน และเพื่อสนับสนุนผู้ ประกอบการและนักออกแบบ ให้สามารถนำแนวคิดไปขยายผลและต่อยอดธุรกิจในเชิงพาณิชย์ได้

“ส่วนกิจกรรม หรือบริการดีดีที่จะมีไว้บริการนักออกแบบ และผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบนนั้น นอกจากโครงการพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ สาขาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านแล้ว ยังมีอีกหลายโครงการที่ทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเอสเอ็มอีในเชิงลึก โดยการส่งที่ปรึกษาไปยังสถานประกอบการแต่ละรายแล้วช่วยลดจุดอ่อนขยายจุดเด่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด และยังมีโครงการใหม่อีกหนึ่งโครงการ คือ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ที่มีอัตลักษณ์ของภูมิภาคสู่สากล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน โอทอป”

“นอกจากนี้ทางศูนย์ฯ ยังจัดพื้นที่ไว้บริการนักออกแบบ ผู้ประกอบการในทุกระดับเข้ามาใช้บริการแบบครบวงจร ทั้งพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ การจัดนิทรรศการผลงานออกแบบ ห้องสมุด ห้องประชุม แหล่งข้อมูล นักออกแบบและผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน บริการการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายแฟชั่นฟรี บริการ 3D Printing บริการพื้นที่ Working Space ไว้บริการ ซึ่งขอเชิญผู้สนใจ นักออกแบบ ผู้ประกอบการ นักศึกษา มาใช้บริการได้” นายภาสกร ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น