นำเสนอผลงานโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและคณะทำงานเข้าพบ ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำเสนอผลงานโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น