สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ประกวดบรรยายธรรมประจำปี 61

นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เผยว่า ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2561 โดยการกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร แบ่งการแข่งขันเป็น 4 ช่วงชั้น มีหัวข้อให้เลือก บรรยาย จำนวน 1 หัวข้อ ในแต่ละช่วงชั้น ดังนี้
ช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น ป.1-3 เวลารวม 5นาที /หัวข้อการประกวด คนดีมีวินัยใจเป็นสุข/เป็นอยู่เพียงพอตามรอยพ่อสอน/สุจริตใจนำไทยเจริญและจิตอาสาพัฒนาสังคม
ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-6 เวลารวม 6 นาที /หัวข้อการประกวด วินัยคือหัวใจพัฒนาสังคม /อยู่ตามได้ใช้ตามวิถีพุทธ/สุจริตชีวิตสดใสสังคมไทยมีสุขและจิตอาสาคือมรรคาแห่งความสุขช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 เวลารวม 7 นาที /หัวข้อการประกวด วินัยทางธรรมนำชีวิตเป็นสุข/รู้จักพอเพียงหลีกเลี่ยงทุจริต / วิสาขปุณณมีทำดีทั้งแผ่นดิน และ จิตอาสาพัฒนาตนพัฒนาชาติ ช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 -6 เวลารวม 8 นาที /หัวข้อการประกวด วินัยสร้างชาติพุทธศาสน์สร้างคน /ศาสตร์พระราชาพัฒนาชาติไทย/สุจริตธรรมนำไทยพ้นภัยคอรัปชั่นและ วิสาขบูชาสร้างจิตอาสาพัฒนาชาติไทย
เกณฑ์การตัดสินประกอบด้วย การปรากฏตัวและมารยาทไทย กล่าวทักทายที่ประชุมและอารัมภบท เนื้อหาสาระการบรรยายต่อเนื่องมีเหตุและความเหมาะสมกลมกลืน หลักวาทศิลป์ การใช้ภาษา สายตา ท่าทางไหวพริบ และระดับน้ำเสียงสัมพันธ์กัน การสรุปจบ การใช้เวลาในการบรรยาย ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ขอประชาสัมพันธ์ เครือข่ายทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ชุมชนคุณธรรม /ศพอ/ลานธรรม ลานวิถีไทย ฯลฯ หากสนใจขอความเมตตา ส่งรายชื่อ นักเรียน/เยาวชน ในนามเครือข่ายทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมฯลฯเข้าร่วมการประกวดได้ สามารถกรอกข้อมูลตามใบสมัครแข่งขัน.ได้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดแพร่ หรือประสานมายัง นายอุทาน เขม็ด นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ โทร. 081-8741619 นับตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2561

ร่วมแสดงความคิดเห็น