วันครูปริยัติสัมพันธ์ฯ ประจำปีพุทธศักราช 2561

พระเทพสิงหวราจารย์ รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต อุบลพันธ์ ขันผลึก ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจ.เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส วันครูปริยัติสัมพันธ์ฯประจำปีพุทธศักราช 2561 สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนสามัญ กลุ่มที่ 5 ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น