เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ฮพ. เฟื่องฟ้า ช่อ 46 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนฮอดพิทยาคม ร่วมกับ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฮอดพิทยาคม จัดงานวันสถาปนาและ “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านฮพ. เฟื่องฟ้า ช่อ 46 ปีการศึกษา 2560” โดยมี ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.เขต 34 เป็นประ ธานพิธีเปิด

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.เขต 34 กล่าวว่า จัดงานฉลองวันสถาปนาโรงเรียนฮอดพิทยาคม ครบรอบ 46 ปี แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของโรงเรียนฮอดพิทยาคม ที่ถือเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางโรงเรียน ได้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

โรงเรียนที่เน้นจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ให้กับเยาวชนของชาว อ.ฮอด และอำเภอใกล้เคียง ผมขอชื่นชมในผลงานและความภาคภูมิใจของโรงเรียน อันได้แก่ โรงเรียนได้ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบ 3 และเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ตลอดจนนักเรียนปัจจุบันและศิษย์เก่าได้มีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน และเจริญก้าวหน้าในอาชีพการทำงาน เป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติ และสังคมชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างดียิ่ง

นายระวี คงภาษี ผอ.โรงเรียนฮอดพิทยาคม กล่าวว่า การจัดงาน เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านฮอดพิทยาคม ปีการศึกษา 2560 เพื่อแนะแนวการศึกษาต่ออุดมศึกษาและอาชีวศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมถนนธุรกิจ (กาดหมั้วครัวฮอม) เพื่อแข่ง ขันกีฬาตะกร้อ และเพื่อทดสอบความสามารถพิเศษนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ ในงานมีกิจกรรมทางศาสนา เจริญพระพุทธมนต์และถวายต้นเงินเพื่อการศึกษา

ขอขอบคุณ องค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฮอดพิทยาคม คณะครู และนักเรียนทุกท่าน ที่มีส่วนในการพัฒนาโรงเรียนฮอดพิทยาคมให้เจริญก้าวหน้า และขอให้รักษาความร่วมมือ และพัฒนาการศึกษาของชาติ ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล และพร้อมรับการก้าวสู่ประชาคมโลกต่อไป

โอกาสนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน สังกัด สพม.เขต 34 และสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ร่วมพิธีเปิดบ้านวิชาการฮอดพิทยาคม

ร่วมแสดงความคิดเห็น