งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากเกาหลี

งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Korea University of Technology and Education (KOREATECH) สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โครงการ “KOREA TECH TECH&RMUTL TVET-CAMPUS Joint Educational Program” 22 คน ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ และร่วมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย โดยมี ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับและนำชม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561

ซึ่งการศึกษาดูงานของ KOREATECH ในครั้งนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมตามข้อตกลงที่ได้มีลงนามในข้อตกลงทางวิชาการ(MOA) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาซึ่งได้ตกลงทำความร่วมมือในหัวข้อต่างๆ ดังนี้1. การพัฒนาจัดตั้งศูนย์ TVET Campus ระหว่าง มทร.ล้านนา กับ KOREATECH2. โครงการส่งนักศึกษาและอาจารย์ไปเรียนรู้เรื่องการพัฒนา SME ด้วยเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. การแลกเปลี่ยนนักศึกษาโครงการค่าภาษาและวัฒนธรรม4. การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (One Semester Student Exchange)

ร่วมแสดงความคิดเห็น