โปลิ-ชอยส์มินิสโตร์ลงนาม จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดยนายสมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ และบริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด โดยนายวรวัชร ตันตรานนท์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมผู้บริหารทั้งสองฝ่าย ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนนักศึกษาร่วมในพิธี โอกาสนี้ยังมีคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกหอการค้าฯ เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการ การเรียนการสอนของวิทยาลัยฯด้วย ซึ่งทางวิทยาลัยฯได้นำเสนอผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศให้ได้รับชม ณ ลานสวนธรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการจัดการอาชีวศึกษา ผลิตบุคลากรในระดับ ช่างฝีมือ ช่างเทคนิค และนักเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ
ทั้งสองฝ่ายได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดยให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการและส่งเสริมสนับสนุนให้ นักศึกษาได้พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยมีรายละเอียดข้อตกลงดังนี้
การลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา โดยร่วมกันจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและความต้องการของสถานประกอบการ
ด้านสถานที่ดำเนินการ หน่วยงานกำกับดูแลทั้งสองฝ่าย , ด้านความรับผิดชอบของสถานศึกษา มีการจัดครู นักศึกษา เข้ารับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการใหม่ๆ และจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอาชีพตามหลักสูตร – จัดครู ผู้ประสานงานความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อเป็นคณะทำงานตามโครงการความร่วมมือโดยร่วมกันพัฒนาหลักสูตร พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ และนำเสนอผลการดำเนินงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบเป็นระยะ – จัดครูนิเทศการฝึกอาชีพของนักศึกษา ให้เป็นไปตามหลักสูตร ตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานประกอบการและของสถานศึกษาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งและประเมินผลการฝึกอาชีพ ตามหลักสูตร -ร่วมเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ร่วมประชุม วางแผน จัดระบบ ระเบียบ และ จัดกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายจะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนากาลังคน อย่างมีประสิทธิภาพและให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือ ด้านความรับผิดชอบของสถานประกอบการ จะสนับสนุนด้านวิชาการโดยจัดให้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ในหน่วยงานร่วมสนับสนุน ร่วมพัฒนาหลักสูตร พัฒนาสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ร่วมกับสถานศึกษา – จัดผู้ควบคุมดูแลการฝึกอาชีพและ / หรือจัดครูฝึกเพื่อสอนงาน แนะนำให้คำปรึกษาแก่ นักศึกษา ให้เป็นไปตามหลักสูตรและรายงานผลการดาเนินงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบเป็นระยะ – มีการประเมินผลการฝึกอาชีพของ นักศึกษา ตามหลักสูตร พร้อมออกใบรับรองให้แก่ นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตร -ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ตามที่ตกลงกัน -ร่วมประชุม วางแผน จัดระบบ กำหนดระเบียบ ปรับปรุงหลักสูตร เสนอแนะแนวทางการดาเนินงาน ประเมินผลและอื่นๆ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนากำลังคนที่ครบวงจรเข้าสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ และให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือ -จัดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ และอำนวยความสะดวก ในการเข้าศึกษาดูงานด้านเทคนิควิธีการต่าง ๆ สนับสนุนสถานที่เข้าฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติงานของอาจารย์และนักศึกษา ในหน่วยงานสังกัดสถานศึกษา ฯลฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น