คัดผลิตภัณฑ์ เปิดช่องทางบุกตลาดอาเซียน

เมืองลำพูนตั้งโต๊ะถกประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 10 ผลิตภัณฑ์ ของจังหวัด เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าอบรม/ศึกษาดูงาน และส่งเสริมพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ยกระดับศักยภาพทั้งตัวผลิตภัณฑ์และผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ให้ได้รับโอกาสในการส่งเสริมด้านองค์ความรู้การผลิต การจัดการ และการตลาดสินค้าอินทรีย์ เพื่อขยายช่องทางการตลาดสู่อาเซียน
เมื่อวันที่ผ่าน มาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โดยนางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดลำพูน ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ผู้แทนเกษตรจังหวัดลำพูน ผู้แทน ผอ.ธกส.จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมให้เป็นสินค้าอินทรีย์ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และขยายช่องทางการตลาดสู่อาเซียน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน
โดยการประชุมคั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าอินทรีย์ ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับอำเภอ จำนวน 40 ผลิตภัณฑ์ ให้คงเหลือในระดับจังหวัด จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าอบรม/ศึกษาดูงาน และส่งเสริมพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ยกระดับศักยภาพทั้งตัวผลิตภัณฑ์และผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ให้ได้รับโอกาสในการส่งเสริมด้านองค์ความรู้การผลิต การจัดการ การตลาดสินค้าอินทรีย์ โดยมีรายชื่อ 10 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาคัดเลือก ดังนี้ 1. พลูคาวแคปซูล โดยนายพิศณุพง พงศ์ดา 2. ขมิ้นชันแคปซูล โดยนายพิศณุพง พงศ์ดา 3. ชาเห็ดหลินจือ โดยนายธนเมศฐ์ ธนาพรกิติพันธ์ 4.ข้าวเหนียวหอมพันธุ์ กข. แมโจ้ 2 /หอมมะลิแดง โดยกลุ่มทาปันรักษ์ 5.จิงจูฉ่าย โดยกลุ่มเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำลี้ 6. มะม่วง มัลเบอรี่ โดยกลุ่มเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำลี้ 7. ข้าวก่ำอินทรีย์ โดยนายสมควร มาจันทร์ 8. ชาใบหม่อน โดยวิสาหกิจชุมชนผลิตชาใบหม่อนบ้านทุ่งหัวช้าง 9. เห็ดหลินจืออบแห้ง โดยนางสาวศิริวรรณ สูงเวช และ 10. ข้าวกล้องงอกไรท์เบอร์รี่ โดยไร่กุณา น.ส.เกศรินทร์ กุณาวงค์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!