อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่การพัฒนา

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) รุ่นที่ 3

วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP(รุ่นที่ 3) ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีนายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดการอบรมฯ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเชียงใหม่ 11 คน จังหวัดลำปาง 19 คน คณะทำงานฯ/วิทยากรโรงเรียน OTOP /เครือข่าย OTOP ระดับจังหวัด 6 คน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับอำเภอ/ระดับจังหวัด 4คน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์OTOP การบรรจุภัณฑ์ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น