มอบใบประกาศนียบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ เกษตรกรสาขาอาชีพ และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2560

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติแก่ เกษตรกรสาขาอาชีพ และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ได้คัดเลือกเกษตรกรสาขาอาชีพ และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ตามนโยบายของกรมการส่งเสริมการเกษตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น