ประชุมกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2561

นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2561 และเลือกตั้งกรรมการเหล่ากาชาด ชุดใหม่ประจำปี 2561 ถึง 2563 แทนกรรมการชุดเดิมที่ครบวาระ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น