มทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพ จัดราชมงคลวิชาการ วิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10 และการแข่งขัน Teaching Academy Award 2018 (7th)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10 และการแข่งขัน Teaching Academy Award 2018 (7th) โดยความร่วมมือจากกลุ่มเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่งและกลุ่มเครือข่ายคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 7 แห่ง และสถาบัน/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ทั้ง 3 แห่ง

เพื่อเป็นเวทีในการแข่งขันทักษะวิชาชีพของนักศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การวิจัย และผลงานทางวิชาการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาในด้านทักษะวิชาชีพให้สามารถแข่งขัน ในระดับชาติและออกสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราขการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 30 มกราคม 2561 ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยมีอาจารย์และนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 1,000 คน

สำหรับการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10 มีสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย มทร.ธัญบุรี, มทร.กรุงเทพ, มทร.ตะวันออก, มทร.พระนคร, มทร.รัตนโกสินทร์, มทร.ศรีวิชัย, มทร.สุวรรณภูมิ, มทร.อีสาน และ มทร.ล้านนา

โดยมีการแข่งขันทั้งสิ้น 18 รายการ ดังนี้1. การแข่งขันวิชาชีพพื้นฐานทางวิศวกรรม 2. การแข่งขันเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ 3. การแข่งขันการเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ (3D Modeling) 4. การแข่งขัน CNC งานกัด และงานกลึง 5. การแข่งขันงานเชื่อมโลหะ ทักษะการเชื่อม SMAW 6. การแข่งขันมาตรวิทยาด้านมิติ 7. การเขียนแบบวิศวกรรมโยธาด้วยคอมพิวเตอร์AutoCAD 8. การแข่งขันสร้างสายอากาศดิจิตอลทีวีโดยใช้แผ่น PCB 9. การแข่งขันระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 10. การแข่งขันทักษะการทำความเย็นและการปรับอากาศ 11. การแข่งขันการออกแบบและวิเคราะห์ชิ้นส่วนทางกลด้วยคอมพิวเตอร์ 12. การออกแบบระบบควบคุมห้องอบแห้งด้วย ระบบอัตโนมัติ 13. การแข่งขันทักษะด้านการประยุกต์ใช้งาน IoTสำหรับการเตือนภัย 14. การประกวดโปสเตอร์โครงงานและสหกิจศึกษา 15. การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมนักศึกษาของแต่ละ มหาวิทยาลัยด้านประกันคุณภาพการศึกษา 16. การแข่งขันการสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 17. การแข่งขันคอนกรีตกำลังสูงตามเป้าหมาย 18. การแข่งขันการทำแผนที่จากอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (Drone) และการแข่งขันวิชาการ TEACHING ACADEMY AWARD 2018 ครั้งที่ 7 หรือการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นเวทีในการแข่งขันประเภทการสอนของกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งครูช่างอุตสาหกรรมที่เป็นคนดีคนเก่ง มีทักษะและความเชี่ยวชาญ อันเป็นรากฐานของการพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและเข้มแข็ง

โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพรพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มทร.ธัญบุรี,มทร.กรุงเทพ, มทร.พระนคร, มทร.ศรีวิชัย, มทร.สุวรรณภูมิ, มทร.อีสาน และ มทร.ล้านนา

แบ่งการแข่งขันด้านต่างๆ ดังนี้ 1. การแข่งขันประเภทการสอน 5 กลุ่ม (กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนา,กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหการ/การผลิต/การเชื่อม, กลุ่มสาขาวิชาโยธา/สถาปัตยกรรม/ออกแบบ, กลุ่มวิชาเครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์/กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และกลุ่มทักษะการสอน) 2. การแข่งขันสื่อการสอนด้านอาร์ดแวร์/นวัตกรรม 3. การแข่งขันสื่อการสอนด้วยซอฟต์แวร์ 4. การแข่งขันประกวดด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการแข่งขันครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ (ห้วยแก้วและดอยสะเก็ด)

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น