“ซันสวีท” ข้าวโพดหวานบุกตลาดโลก


“ซันสวีท” จัดงานวันข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 5 เดินหน้าพัฒนาข้าวโพดหวานลุยตลาดโลก พร้อมนำเกษตรกรไทยสู่เกษตร 4.0 ชูดแข็งของอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานไทย สามารถเพราะปลูกได้ตลอดทั้งปีและผลผลิตมีคุณภาพทำให้โรงงานสามารถผลิตสินค้าได้ทั้งปี ชี้ข้าวโพดหวานเป็นพืชที่สร้างรายให้กับไทย ซึ่งมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นทุกปี
นายเลอยศ พุฒชิโนรสสกุล ปลัดอาวุโส อ.แม่วาง เป็นประธานเปิดงาน เป็นประธานเปิดงาน “วันข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 5” โดยมี ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานบริหาร บ.ซันสวีท จำกัด มหาชน(SUN) เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ นางอัมพันธ์ สุริยัง ผู้จัดการฝ่ายงานวัตถุดิบ บ.ซันสวีท จำกัด มหาชน(SUN) เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ KC Farm ตำบลทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
โดย ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานบริหาร บ.ซันสวีท จำกัด มหาชน(SUN) เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกข้าวโพดหวานในรูปแบบต่างๆ สูงเป็นอันดับ ที่ 1 หรือ 2 ของโลก รองจนกสหรัฐอเมริกา โดยยอดส่งออกข้าวโพดหวานของประเทศไทยมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดมาโดยตลอด จากข้อมูล ปี 2548 ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดหวาน จำนวน 225,500 ตัน มูลค่ารวมกว่า 3,200 ล้านบาท และในปี 2552 ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดหวาน จำนวน 354,010 ตัน มูลค่ารวมกว่า 5,466 ล้านบาท ซึ่งการผลิตและการส่งออกข้าวโพดหวานของไทยของไทยมีแนวโน้มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเอเชีย ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี ซึ่งจุดแข็งของอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานของไทย คือ สามารถเพราะปลูกได้ตลอดทั้งปีและผลผลิตมีคุณภาพทำให้โรงงานสามารถผลิตสินค้าได้ทั้งปี
ดร.องอาจ กล่าวต่อว่า บริษัท ซันสวีท จำกัด มหาชน (SUN) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ข้าวโพดหวานแช่แข็ง ข้าวโพดหวานบรรจุถุงสุญญากาศพร้อมรับประทาน ภายใต้ตราสินค้า KC (King Of Corn) และถือเป็น 1 ใน 3 ของผู้ผลิตและส่งออกข้าวโพดหวานรายใหญ่ของประเทศไทย ได้มีบทบาทในการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมาเป็นระยะเวลา 20 ปี ในปัจจุบันมีเกษตรกรที่เข้าร่วมทำ Contract Farming กับบริษัทมากกว่า 20,000 ราย คลอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง ประมาณ 50,000 – 100,000 ไร่ โดยบริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลกระบวนการเพาะปลูกของเกษตรกร เพื่อให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐาน เพื่อส่งออกผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ขณะที่ นางอัมพันธ์ สุริยัง ผู้จัดการฝ่ายงานวัตถุดิบ บ.ซันสวีท จำกัด มหาชน(SUN) กล่าวว่า ข้าวโพดหวานเป็นพืช ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย ในการส่งออกมูลค่ากว่า 8,000 ล้านบาท บ.ซันสวีทฯ มีความต้องการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร จึงได้จัดงานวันข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 5 ขึ้น โดยการจัดงานในวันนี้มีประชาชน เกษตรกร และนักเรียน-นักศึกษา เจ้าร่วมกว่า 1000 คน โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนองานด้านวิชาการพัฒนาข้าวโพดหวานและพืชผักของประเทศไทยสู่เกษตรกร นำเสนอการลดต้นทุนการผลิต เทคนิคการดูแลโรคและแมลงและการป้องกันโรค รวมถึงการนำเสนอเทคโนโลยีในการทำการเกษตรแบบ Smart Farm และเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลการผลิต นำเสนอการทำการเกษตรในรูปแบบใหม่ ที่มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการปลูกข้าวโพดหวาน เช่น ระบบโซล่าเซล ระบบน้ำหยดในข้าวโพดหวาน การใช้โดรนในการเกษตร ผ่านโครงการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm) เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรนำองค์ความรู้มามาช่วยในการเพาะปลูก ถือเป็นจุดแข็งที่โดดเด่นในการผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและสร้างศูนย์เรียนรู้ KC Farm เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิชาการการปลูกข้าวโพดหวานที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วาง จ.เชียงใหม่ เรื่องหลักสูตรวิชาข้าวโพดหวาน เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความเข้าใจในการปลูกข้าวโพดหวาน โดยหลักสูตรนี้ได้ดำเนินการมาประมาณ 2-3 ปี มีผู้รวบรวมในโครงการนำร่องจำนวน 152 คน ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น 2 ท่าน คือ นางสาวอรทัย พรหมเดช จากอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 3.37 และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรไปปฏิบัติจริงและเป็นแบบอย่างที่ดี และนายวิมล นพไทย จากอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ อาชีพเกษตรกร ซึ่งได้สนใจหลักสูตรวิชาข้าวโพดหวานและเป็นผู้สมัครเข้าสู่โปรแกรมการเรียนรู้รายบุคคลในลำดับแรก โดยมีความตั้งใจในการเรียนรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรไปปฏิบัติจริง
นางอัมพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า นอกจากนี้ยังได้มีการจัดนิทรรศการและสัมมนาด้านวิชาการให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรไทย เช่น การใช้สารเคมีในข้าวโพด , การใช้ปุ๋ยกับการปลูกข้าวโพด , การพัฒนาสายพันธุ์และตลาดข้าวโพดหวาน , การเพิ่มผลิตโรคและแมลงศัตรูข้าวโพด , การถ่ายภาพทางภูมิศาสตร์ในฟาร์มข้าวโพดหวาน เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและทำให้สังคมการเกษตรของไทยเป็นสังคมการทำเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจรที่เข้มแข็งและยังยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น