อบจ.เชียงใหม่เปิดศูนย์การเรียนรู้ ในโครงการหลักสูตรรักษ์เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ภาคีเชียงใหม่เพื่อปฏิรูปการศึกษา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์การเรียนรู้ในโครงการหลักสูตรรักษ์เชียงใหม่ ภายในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 “โอกาสเชียงใหม่ 4.0” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ในโครงการหลักสูตรรักษ์เชียงใหม่ ภายในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 “โอกาสเชียงใหม่ 4.0” พร้อมนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเลขานุการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้โรงเรียน สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถนำหลักสูตรรักษ์เชียงใหม่ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยการเชื่อมโยงผ่านกิจกรรมต่างๆ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เด็กและเยาวชน โดยการนำเสนอวัตกรรมทางการศึกษา นิทรรศการมีชีวิต การแสดงทักษะความสามารถของนักเรียน นักศึกษา การจำหน่ายผลผลิตของนักเรียนและการประชุมสัมมนาทางวิชาการตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ในปีนี้ได้จัดศูนย์การเรียนรู้ ทั้งหมด 5 ฐาน ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน สลีปิงจัยแก้วกว้าง ศูนย์การเรียนรู้ซอพื้นเมือง ปี่จุม พ่ออินตา เลาคำ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน ศูนย์การเรียนรู้แม่ปัง และคณะวิจิตรศิลป์ มหาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น