สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2561 โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม. เขต 34 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ณ โรงแรมธารินเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น