พะเยาเพิ่มศักยภาพ รองรับค้าชายแดน


พาณิชย์จังหวัดพะเยาประชุมส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการค้าชายแดน (เมืองคอบ เมืองเชียงฮ่อน) แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว ย้ำสร้างสัมพันธ์ข้าราชการ-ผู้ประกอบการ รองรับความพร้อม “ด่านบ้านฮวก”
นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการค้าชายแดน (เมืองคอบ เมืองเชียงฮ่อน) แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว กับจังหวัดพะเยา โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากเมืองคอบ เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว และจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้ประกอบการภาคเอกชนมาร่วมประมาณ 50 คน ณ ห้องประชุมร้านอาหารร่มไม้แสงจันทร์ อ.เชียงคำ จ.พะเยา
นางวนิดากล่าวว่า ตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายตลาดการค้า การลงทุนในกลุ่มประเทศ GMS และประเทศคู่ค้า กิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการค้าชายแดนจังหวัดพะเยา-สปป.ลาว และศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนในพื้นที่กับประเทศเพื่อนบ้าน
ดังนั้น ทุกปีทางสำนักงานฯ มีแผนดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ของเมืองชายแดนปีละ 4 ครั้ง ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกในปี 2561 และจะจัดต่อเนื่องไปอีก 3 ครั้ง เพื่อให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนได้รู้จักและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและทำการค้าราบรื่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น