ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ชุมชนปลอดขยะ

ดร.จงรักษ์ ฐินะกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะ และนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน พร้อมด้วยนางสาวระเบียบ ภูผา ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชนเข้าร่วมอบรมฯ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

ร่วมแสดงความคิดเห็น