นักบริหารระดับสูง รับฟังการบรรยาย ยุทธศาสตร์จังหวัดกับการขับเคลื่อนนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0

เพื่อประสบการณ์ตรงด้านการบริหารจัดการ การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
นายภาณุ สังขะวร รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
นำคณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม
( นบส. 1 รุ่น 87) รับฟังการบรรยาย “ยุทธศาสตร์จังหวัดกับการขับเคลื่อน
นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่ โดยเน้น
กิจกรรมการศึกษาดูงานเป็นกิจกรรมหนึ่งในหลักสูตร นบส. เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรม ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐหลากหลายกระทรวงได้เรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ตรงด้านการบริหารจัดการ การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการและหน่วยงานภาคเอกชน และนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานต่อไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ในตำนานว่า
“นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” เป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนาไทยมา
ตั้งแต่พญามังรายได้ทรงสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ.1839 ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 696 กิโลเมตร มีพื้นที่ 20,107
ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12,566,911 ไร่ มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับที่ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ ด้านการปกครอง
ของจังหวัดเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ 204 ตำบล
และ 2,066 หมู่บ้าน อีกทั้งเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งของงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านประเภทต่างๆ
ทั้ง งานเครื่องเขิน งานเครื่องเงิน เครื่องปั้นดินเผา งานหล่อ และบุดุนโลหะ
งานทอผ้า งานแกะสลักและผลิตภัณฑ์จากไม้ งานจักสาน และงาน ศิลปะ
กระดาษต่างๆ ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่มีหลายรูปแบบ ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงการศึกษา การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมสัมมนา รวมทั้งได้รับรางวัลการท่องเที่ยว ปี 2017
ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคเกษตร ซึ่งจังหวัดมีศักยภาพทั้งเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เกษตร
แปรรูป พืชผักเมืองหนาว เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย คือ การเป็น Northern Food
Valley โดยหนึ่งในสินค้า เกษตรที่มีศักยภาพสูงที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องการยกระดับเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชน ก็คือ กาแฟ ด้วยเหตุนี้จึงได้กำหนดให้การเป็น Coffee Hub เป็น
flagship project ของจังหวัด โดยกำหนดกิจกรรมการขับเคลื่อนในลักษณะ value chain ตั้งแต่ การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม วิจัยและนวัตกรรม และการส่งเสริมการตลาด นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้มีความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องกับนครและเมืองต่าง ๆ ในต่างประเทศ ดังนี้ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
นครชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตพิเศษย็อกยากาตาร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองฮาร์บิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เมืองบูร์ซา ประเทศตุรกี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดเชียงใหม่ยังได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในเขตเมืองและพื้นที่รอบนอก โดยมีเป้าหมาย คือ เมืองสีเขียว (green city) ซึ่งมีจุดเน้นสำคัญ ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการป่าต้นน้ำ
และแหล่งน้ำ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง และอนุรักษ์พื้นที่สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ มลภาวะ และสาธารณภัย การพัฒนาประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งมวลชน การให้ความสำคัญกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมดังกล่าวจะทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่
และรักษาการเติบโตให้เป็นไปอย่างสมดุลต่อไป โดยมีวาระสำคัญพิเศษ คือ การฟื้นคืนคลองแม่ข่า และการแก้ไขปัญหาหมอกควันโดยสนับสนุนการปลูกกาแฟทดแทนการปลูกข้าวโพด และการป้องกันแก้ไขปัญหาการเผาโดยกระบวนการประชารัฐ

ร่วมแสดงความคิดเห็น