ปภ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหาร อปท.ภาคเหนือ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2561 เวลา 09.00 น.ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียง ใหม่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร อปท.จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน และ จ.แม่ฮ่อง สอน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2561  พร้อมการบรรยายในหัวข้อ “การเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย อปท.ให้สอดคล้องกับแผนทุกระดับ” เพื่อสร้างความรู้ความตระหนักและความเข้าใจในการบริหารจัดการสาธารณ ภัยตามแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และการพัฒนางานอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของ อปท.

ทั้งนี้ เกิดจากการที่ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ที่กำหนดให้ อปท.มีหน้าที่ในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้ผู้บริหาร อปท.เป็น ผอ.ท้องถิ่น ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน พร้อมกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 อีกทั้ง ยังให้ความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการป้องกัน ลดผลกระทบเตรียมความพร้อม และการจัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงมีแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย และแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม มาเป็นกลไกขับเคลื่อนการจัด การสาธารณภัยเชิงรุกอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มีความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติ

ด้าน ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า หน่วยงานต้องมีแผนในการปฏิบัติงาน ฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้อื่นและดูแลตนเองอย่างถูกต้องเพื่อรักษาชีวิต และป้องกันในความปลอดภัยของตนเอง ที่จะเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานฝึกซ้อมเตรียมความพร้อม ป้องกันการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นและทุ่มเทเต็มกำลังความสามารถ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น