ป๊าดโท๊ะ!! โควต้า มช. สมัคร 40,000 คน รับ 4,000 คน

จากการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักเรียนที่ศึกษาในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เข้าศึกษาผ่าน โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ (โควตาภาคเหนือ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 จนสิ้นสุดการรับสมัครแล้วนั้น ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สรุปจำนวนผู้เข้าสมัคร เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในเขตพัฒนาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 2 มีจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 44,382 คน (จำนวนรวมตามสิทธิ์ทั้ง 2 อันดับ) โดยสามารถรับได้จำนวน 4,576 คน

โดยใช้คะแนนสอบจาก
1. 9 วิชาสามัญ สอบวันที่ 17-18 มี.ค. 2561
2. GAT-PAT สอบวันที่ 24-27 ก.พ. 2561
3. วิชาเฉพาะ สอบวันที่ 11 มี.ค. 2561 (FA1-FA3)

สรุป 10 อันดับ คณะที่มีผู้สมัครสอบแข่งขันสูงสุด โควตา มช 2561 ดังนี้

1.คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 98 คน จำนวนผู้สมัคร 2,208 คน
2. คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี จำนวนรับ 90 คน จำนวนผู้สมัคร 2,204 คน
3. คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวนรับ 40 คน จำนวนผู้สมัคร 1,709 คน
4. คณะแพทยศาสตร์ จำนวนรับ 34 คน จำนวนผู้สมัคร 1,565 คน
5. คณะบริหารธุรกิจ ประเภทศิลป์ จำนวนรับ 100 คน จำนวนผู้สมัคร 1,534 คน
6. คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิทย์ จำนวนรับ 100 คน จำนวนผู้สมัคร 1,499 คน
7. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวนรับ 65 คน จำนวนผู้สมัคร 1,426 คน
8. คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวนรับ 75 คน จำนวนผู้สมัคร 1,368 คน
9. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว จำนวนรับ 30 คน จำนวนผู้สมัคร 1,101 คน
10. คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทศิลป์ จำนวนรับ 106 คน จำนวนผู้สมัคร 1,075 คน

 

เรียงเรียง : นางสาวพรนิภา ไชยสถาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น