การประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน รุ่นที่ 4/2561

วันที่ 26 ก.พ.61 นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการ จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 26-27 ก.พ.61 รวม 2 วัน ณ ห้องประชุม โรงแรมรมยคีรีอิน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โดยมี นางอัมพร ไชยโย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.เชียงใหม่ ดำเนินการจัดการประชุมฯ มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน ในพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายหมู่บ้านละ 1 กองทุน/คน จำนวน 138 หมู่บ้าน 7 อำเภอ ได้แก่ จอมทอง 25 กองทุน, แม่แจ่ม 20 กองทุน ,ฮอด 17 กองทุน ,อมก๋อย 24 กองทุน ,ดอยเต่า 14 กองทุน ,แม่วาง 20 กอง ทุน ,ดอยหล่อ 18 กองทุน และ จนท.พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบอำเภอละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 145 คน

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการกองทุนชุมชน การสร้างวินัยทางการเงินในระดับครัวเรือน และการจัดทำแผนการขับเคลื่อนกองทุนชุมชน ให้แก่คณะทำงานจัดการกองทุนสามารถปฏิบัติงานขับเคลื่อนกองทุนชุมชนสามารถหนุนเสริมสัมมาชีพครัวเป้าหมาย (สำหรับใน ปี 61 จ.เชียงใหม่ ได้กำหนดดำเนินการ จำนวน 4 รุ่น ในพื้นที่ 25 อำเภอ 526 หมู่บ้านๆ ละ 1 คน)

ร่วมแสดงความคิดเห็น