น่าน! คว้าเมืองท่องเที่ยวสะอาดที่สุด ในอาเซียน

จังหวัดน่านจังหวัดเล็กๆ ฝั่งล้านนาตะวันออกที่มากมายไปด้วยเสน่ห์ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิธีชีวิต แหล่งท่องเที่ยงธรมมชาติอันน่าค้นหา ตลลอดจนผู้คนที่มีความน่ารัก อัชฌาศัยไมตรีที่ดี ชวนให้มักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นมาเยือนเป็นจำนวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา วันนี้กับความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดน่านอีกครั้งเมื่อ

“ASEAN Clean Tourist City Standard” ประกาศยกย่องให้เทศบาลเมืองน่านเป็น “เมืองที่มีมาตรฐาน การท่องเที่ยวสะอาดระดับอาเซียน” โดย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เข้ารับโล่รางวัลเกียรติยศรางวัล “ASEAN Clean Tourist City Standard” หรือมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียนจาก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในเวทีการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 37 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในอันดับ 1 โดยมีจังหวัดยโสธร เป็นอันดับ 2 และจังหวัดตรังได้อันดับที่ 3 หลังประกาศนโยบายสร้างสรรค์พื้นที่เทศบาลเมืองน่านให้เป็นห้องรับแขกของจังหวัดน่าน โดยอาเซียนให้ความสำคัญในมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน 7 ด้าน ได้แก่ 1. ตัวชี้วัดการจัดการสิ่งแวดล้อม 2. ตัวชี้วัดความสะอาด 3. ตัวชี้วัดการจัดการของเสีย 4. ตัวชี้วัดการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาด 5.ตัวชี้วัดพื้นที่สีเขียว 6.ตัวชี้วัดความปลอดภัยด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคงของเมือง 7.ตัวชี้วัดโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการท่องเที่ยว

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยผู้นำจากประเทศสมาชิก 10 ประเทศ และประเทศคู่เจรจา ร่วมกันแถลงข่าวสรุปผลการประชุม The 37th ASEAN Tourism Forum 2018 โดยส่งเสริมให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว นำไปสู่ความเป็น “อาเซียนมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน” ณ โรงแรมแชงกรี-ลาเชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองประธาน Mr. Nguyen Ngoc Thien รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเวียดนาม และรัฐมนตรีท่องเที่ยวจากทุกประเทศอาเซียน พร้อมด้วย ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจา ร่วมกันแถลงข่าวสรุปผลการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 37 (The 37th ASEAN Tourism Forum 2018) ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้จัดการประชุมฯ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “ASEAN : Sustainable Connectivity ,Boundless Prosperity” โดยมีผู้นำจาก 10 ประเทศอาเซียนและประเทศพันธมิตรคู่เจรจา ทั้งจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย และรัสเซีย เข้าร่วมการประชุม ถือเป็นเวทีหารือด้านการท่องเที่ยวสำคัญของอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก และสนับสนุนให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 2561 ที่ โรงแรมแชงกรี-ลา และศูนย์แสดงสินค้านานาชาติฯเชียงใหม่

ด้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในฐานะเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้ ประเทศไทยมยินดีและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่การประชุมประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พร้อมกับการขับเคลื่อนผลักดันการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนออกมาอย่างเป็นรูปธรรม สู่เป้าหมายร่วมกัน สืบเนื่องจากข้อตกลงและเริ่มแผนงานและดำเนินการเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนของอาเซียนตลอด 5 ปีที่ผ่านมา นับจากการประชุมอันสำคัญในครั้งนี้ จะเป็นช่วงเวลาที่อาเซียนได้จับมือกันเร่งเดินหน้าพัฒนาการท่องเที่ยวที่จะเห็นผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันในการสร้างมาตรฐานเดียวกันในอาเซียน เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัย และความพึงพอใจสูงสุดแก่นักท่องเที่ยว เพื่อการเติบโตไปด้วยกันและพร้อมๆ กันของทุกประเทศสมาชิกอาเซียน

การประชุมท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 37 (37th ASEAN Tourism Forum 2018 : ATF 2018) มีขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ผลักดันนโยบาย ปีท่องเที่ยววิถีไทย…เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน หารือและพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน ตลอดจนเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพธุรกิจบริการของการท่องเที่ยว นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน ผลักดันให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันด้านการท่องเที่ยว (Single Destination) ตลอดจน เป็นเวทีแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนต่อกลุ่มประเทศพันธมิตรคู่เจรจา รวมทั้งนักธุรกิจและผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกว่า 2,000 คน ซึ่งสอดคล้องกับการประกาศของประเทศไทยให้ปี 2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย…เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”

ข้อมูล : เทศบาลเมืองน่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น