พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ดร. วัชระ ตันตรานนท์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เป็นประธานในพิธีมอบ ประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอริยวิทย์ 1 อาคารอริยวิทย์
อาจารย์วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย กล่าวว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2539 จนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 22 โดยเปิดการเรียนการสอนในสายวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สารสนเทศ บริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมุ่งเน้นในการสร้างบุคลากรด้านวิชาชีพระดับกลาง ให้มีทักษะวิชาชีพ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และระเบียบวินัย เพื่อสนองความต้องการด้านแรงงานในภาคอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจและภาคการบริการ วิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการผลิตนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ วินัย สามัคคี เพื่อให้ทุกคนมีคุณลักษณะที่พร้อมด้วย วินัย ปัญญา ทักษะ อันเป็นปณิธานสูงสุดที่วิทยาลัยตั้งไว้
ซึ่งในรอบปีการศึกษา 2560 นี้ บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยได้สร้างผลงาน และสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย ในระดับประเทศ พอสรุปได้ดังนี้นักศึกษา ได้แก่1.นายสัญญลักษณ์ ยี่เมา นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ปวส. 2 ได้รับนักศึกษารางวัล พระราชทานระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2560 และได้รับรางวัล Excellen Awards จาก Korea Invention Academy จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.นางสาวศิริรัตน์ ไชยเหล็ก นักศึกษาสาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปวช. 3 ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทานระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2560 บุคลากร1. นายธีรพงษ์ ณ เชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สำหรับพิธีมอบประกาศนียบัตรในวันนี้ วิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อร่วมแสดงความชื่นชมยินดีในวาระโอกาสสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ชื่นชมและแสดงความยินดีในความสำเร็จของบุตรหลาน ซึ่งเป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 20 ในชื่อรุ่น “อคิน” ซึ่งมีความหมายว่า “มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ” จำนวน 211 คน ซึ่งก่อนเริ่มการมอบประกาศนียบัตรฯ ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ผู้รับใบอนุญาต ได้มอบประกาศเกียรติคุณและช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับจังหวัดและระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2560 , มอบโล่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีตลอดหลักสูตร 5 ปี เกรดเฉลี่ย 4.00
หลังจากนั้นได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช่างอุตสาหกรรม และบริหารธุรกิจตามลำดับ, มอบเกียรติบัตร แก่นักศึกษาที่ไม่ขาดไม่ลา ไม่สาย, นักศึกษาที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 31 รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง , นายกองค์การนักศึกษาและรองนายกองค์การนักศึกษา, นักศึกษาที่ช่วยเหลืองานของวิทยาลัยฯ ตลอดหลักสูตร
ในโอกาสนี้ ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนว่า “..ผมขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้ารับประกาศนียบัตร รุ่นที่ 20 ซึ่งการได้รับประกาศนียบัตรในวันนี้ ถือว่านักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามสาขางานที่ได้ศึกษามา แต่การประกอบอาชีพให้ประสบผลสำเร็จ และมีความเจริญก้าวหน้านั้น นักศึกษาจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องและจะต้องประกอบอาชีพด้วยความสุจริต มีความขยันหมั่นเพียร ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเคร่งครัด เป็นคนดี มีน้ำใจ จิตอาสาและก้าวทันในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีตลอดเวลา
จึงขอให้นักศึกษาทุกคนได้ตระหนักในสิ่งเหล่านี้ไว้เสมอ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาทุกท่านจะใช้ความรู้ที่ได้รับให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อประเทศชาติและสร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยในอนาคตต่อไป โอกาสนี้ผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้นักศึกษาและทุกท่านในที่ประชุมแห่งนี้ พบแต่ความสุข ความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดี ที่พึงปรารถนาทุกประการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น