สมโภชพระอารามหลวง วัดพระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน สุดยิ่งใหญ่

ในพิธีสมโภชพระอารามหลวง วัดพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นพระอารามหลวงสำคัญของจังหวัดลำพูน เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท พระบรมสารีริกธาตุบนดอยเครือ พระธาตุเจดีย์สี่ครูบา เป็นพระอารามในฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ หลวงปู่พระสุพรหมยานเถร วิ. (ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก) ได้เป็นผู้ริเริ่มวางรากฐานการพัฒนา และการปฏิบัติ จนเป็นที่เคารพเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ เป็นพระอารามที่พระบาทสมเด็ตพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ตลอดถึงพระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชอาคันตุกะ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงนมัสการปูชนียสถาน และถวายสักการะหลวงปู่พระสุพรหมยานเถร วิ. (ครูบาพรหมา พฺรหมฺจกฺโก) หลายวาระ เป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่ง

การนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดพระราชทานพระมหากรุณา พระราชทานผ้าไตรถวายพระสงฆ์สมณศักดิ์ในพิธี และพระราชทานน้ำสรง ผ้าไตร และพุ่มดอกบัว ถวายพระพุทธบาทพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า พระอารามหลวง

ในพิธี ประกอบด้วย พระเดชพระคุณ พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม พระเดชพระคุณ พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) พระเดชพระคุณ พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ และพระราชาคณะ พระสงฆ์สมณศักดิ์ กว่า ๒๖๐ รูป โดย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาสเชิญของพระราชทานถวายพระเถรานุเถระ ๒๖๐ รูป ในพิธีสมโภชพระอารามหลวง ครบ ๔๐ ปี และพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๕ รอบ ท่านเจ้าคุณ พระพุทธบาทพิทักษ์ (หลวงพ่อชวลิต จารุวณฺโณ ป.ธ.๔) เจ้าคณะอำเภอป่าซาง เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า พระอารามหลวง โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีคับคั่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น