พช.เชียงใหม่ : ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบและประเมินผลทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.เชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 16 มี.ค.61 เวลา 09.00 น. นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการ จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบและประเมินผลทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 61

โดยมี นางเสาวลักษณ์ ทะปัญญา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางพรทิพย์ เม็งเงิน นักจัดการงานทั่วไป
น.ส.จิราวรรณ ไสยรัตรน์ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สนง.พัฒนาชุมชน จ.เขียงใหม่ และ วิทยากรจาก สนง.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินจัดการประชุมฯ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอ และ จนท.พัฒนาชุมชน อำเภอละ 2 คน จำนวน 50 คน เพื่อให้ความรู้ ด้านการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี 61 และการใช้งานโปรแกรมจัดการทะเบียนลูกหนี้ (SARA)

ร่วมแสดงความคิดเห็น