โผคำสั่งแต่งตั้ง – โยกย้าย รอง ผกก. – สว.ภาค5

เผยรายชื่อนายตำรวจระดับ รองผู้กำกับและสารวัตรพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 ที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้าย ลงนามคำสั่ง

โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา มีรายชื่อดังนี้
1. พ.ต.ท. ทศพล สืบกาสี สวป.สภ.เวียงสา น่าน เป็น รอง ผกก.จร.สภ.เมืองน่าน
2. พ.ต.ต.ทองพูน โพธิ์นาค สว.สส.สภ.แม่ทะ ลำปาง เป็น สวป.สภ.เถิน ลำปาง
3. ร.ต.อ.ทัตตวีร์ ด่านพิทักษ์ตระกูล สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 เป็น สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
4. พ.ต.ท. ทิฐิกรณ์ เนื่องหล้า รอง ผกก.ป.สภ.แม่โจ้ เชียงใหม่ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.วังเหนือ ลำปาง
5. พ.ต.ท.เทพสวัสดิ์ สุภาวรรณ รอง ผกก.สส.สภ.พาน เชียงราย เป็น รอง ผกก.ป.สภ.แม่ลาว เชียงราย
6. ร.ต.อ.ธนวัตร บุญมาก สว.(สอบสวน)สภ.แม่โจ้ เชียงใหม่ เป็น สว.สภ.สันทราย เชียงใหม่
7. ร.ต.อ.ธนัตถ์ นันศิริ รอง สว.กก.สส.1.บก.สส.ภ.5 เป็น สว.กก.สส.2.บก.สส.ภ.5 .
8. พ.ต.ต.ธนาวัฒน์ สิทธิไชย สว.อก.สภ.กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ เป็น สว.อก.สภ.สันกำแพง เชียงใหม่
9. พ.ต.ท.ธนานนท์ ยุทธนา สวป.สภ.เกาะช้าง เชียงราย เป็น รอง ผกก.ป.สภ.สันติสุข น่าน
10. พ.ต.ท.ธนายุทธ สิงห์เทศดี สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 เป็น รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.5
11. พ.ต.ท.ธรรศพงศ์ อาทรกิจวัฒน์ สวป.สถ.เมืองชลบุรี เป็น รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เชียงกลาง น่าน
12. พ.ต.ต.ธราธิป ธรรมปัญญา สว.สส.สภ.แม่อาย เชียงใหม่ เป็น สว.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษฯ บก.สส.ภ.5
13. พ.ต.ท.ธวัช พิทักษ์กิตติกร สว.อก.สภ.แม่อาย เชียงใหม่ เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.แม่ฮ่องสอน
14. พ.ต.ต.ธวัชชัย จิตตรีธาตุ สว.สส.สภ.น้ำเพียงดิน แม่ฮ่องสอน เป็น สว.กก.สส.ภ.ชัยภูมิ
15. พ.ต.ท.ธวัชชัย ระวังศรี รอง ผกก.สส.สภ.ขุนตาล เชียงราย เป็น รอง ผกก.(สอบสวน ) สภ.อมก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
16. พ.ต.ต.ธัญธวุฒิ อุปทอง สว.อก.สภ.แม่ลาหลวง เป็น สว.อก.สะเมิง เชียงใหม่
17. พ.ต.ต.ราตรี ปัญจบุรี สว.สภ.พระธาตุช่อแฮ แพร่ เป็น สว.สส.สภ.แม่สอด ตาก
18. พ.ต.ท.ธานี มยุรา รอง ผกก.สส.สภ.บ้านธิ ลำพูน เป็น รอง ผกก.สส.ภ.ลำพูน
19. พ.ต.ต.ธืติวัฒน์ ชาญชัยจิรโรจน์ สว.สส.สภ.ป่าซาล ลำพูน เป็น สว.กก.6บก.ปคม.
20. พ.ต.ท.ธีรยุทธ กิติธะนะ สว.กก.สส.ภ.ลำปาง เป็น รอง ผกก.สส.สภ-.เขตนิคมอุตสาหกรรม ลำพูน
21. พ.ต.ท.ธีระพงษ์ เลาห์รอดพันธ์ สว.กก.สส.ภ.ลำพูน ป็น สว.อก.สภ.แม่อาย เชียงใหม่
22. ร.ต.อ.เธียรัช กัลยา รอง สว.(นปพ.)กก.สส.ภ.เชียงราย เป็น สว.กก.สส.ภ.เชียงราย
23. พ.ต.ท.นนทชัย ไชยวัฒนานนท์ สว.สส.สภ.เมืองแพร่ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.วังชิ้น แพร่
24. ร.ต.อ.นนทพันธ์ สุวรรณศรี รอง สวป.สภ.กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ เป็น สว.สส.สภ.ไชยปราการ เชียงใหม่
25. พ.ต.ท. นพดล ทิพย์ศักดิ์ สว.ฝอ.ภ.แพร่ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.จุน พะเยา
26. ร.ต.อ.นพภณ ปันธนวรากร รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่อาย เชียงใหม่ เป็น สว.(สอบสวน) สภ.ป่าแป๋ เชียงใหม่
27. พ.ต.ท.นพรัตน์ เกตุแก้ว สว.สส.สภ.ดอยหลวง เชียงราย เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เชียงกลาง น่าน
28. พ.ต.ท.นรภัทร รักนา สว.กก.สส.ภ.พะเยา เป็น สว.อก.สภ.สันติสุข น่าน
29. พ.ต.ต.นรากร ปิ่นประยูร สวป.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ เชียงใหม่ เป็น สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5
30. พ.ต.ท. นริช สอนดิฐ รอง ผกก.ป.สภ.พระธาตุช่อแฮ แพร่ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เมืองเชียงใหม่
31. พ.ต.ท.นฤดล ลือรำลึก สว.ธร.สภ.สองแคว น่าน เป็น สวป.สภ.น่าน
32. ร.ต.อ.นฤพนธ์ อะทะเสน รอง สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่ เป็น สว.สส.สภ.หนองม่วงไข่ แพร่
33. พ.ต.ต.นฤพล รอดวิเศษ สวป.สภ.เขลางค์นคร ภ.ลำปาง เป็น สว.สส.สภ.บ้านเอื้อม ลำปาง
34. ร.ต.อ.นฤภัทร เทียนชัยทัศน์ นว.(สบ1)ผบก.ภ.แพร่ เป็น สว.กก.สส.ภ.เชียงราย
35. พ.ต.ท.หญิง นันทธรรมรัตน์ สังประกุล สว.ฝอ.2.บก.อก.ภ.5 เป็น รอง ผกก.ฝอ.3.บก.อก.ภ.5
36. พ.ต.ท.นันทศักดิ์ กาศเกษม รอง ผกก.ป.สภ.แม่อาย เชียงใหม่ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เวียงมอก ลำปาง
37. พ.ต.ท.นาวิน สิทธิเทียนชัย รอง ผกก.ป.สภ.แม่ใจ พะเยา เป็น รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่ทะ ลำปาง
38. พ.ต.ท.นิติกร ทองสุข สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่ เป็น สว.สภ.เสาหิน แม่ฮ่องสอน
39. พ.ต.ต.นิติภูมิ ผดุง สว.สส.สภ.เมืองน่าน เป็น สวป.สภ.แม่สาย เชียงราย
40. พ.ต.ต.นิติศักดิ์ แสงนาค สว.สส.สภ.ขุนยวม แม่ฮ่องสอน เป็น สวป.สน.ท่าข้าม
41. พ.ต.ท.นิรันดร์ ถูกแผน สว.กก.สส.ภ.เชียงราย เป็น สว.สส.สภ.ดอยหลวง เชียงราย
42. ร.ต.อ.บรรจง จันทร์เปียง รอง สวป.สภ.แม่วาง เชียงใหม่ เป็น สว.สส.สภ.แม่วาง เชียงใหม่
43. พ.ต.ต.บรรเจิด เลิศสุวรรณ สว.ฝอ.ภ.เชียงใหม่ เป็น สว.ฝอ.บก.ทท.2
44. พ.ต.ท.บัณฑิต จิตต์ภาคภูมิ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองเชียงใหม่ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.แม่ปิง เชียงใหม่
45. พ.ต.ท.หญิง บุญภัคสรณ์ แพรสกุลทิพย์ รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.เชียงใหม่
46. พ.ต.ท.บุญยก สีชมพู สวป.สภ.บ้านธิ ลำพูน เป็น สวป.สภ.แม่ลาหลวง แม่ฮ่องสอน
47. พ.ต.ท.เบน วงศ์เครือ สวป.สภ.ช้างเผือก เชียงใหม่ เป็น สว.(สอบสวน) สภ.หมอกจำแป่ แม่ฮ่องสอน
48. พ.ต.ท.ปรวัฒน์ โสมศรีแพง รอง ผกก.ป.สภ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน เป็น รอง ผกก.สส.สภ.แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
49. พ.ต.ท.ประจบ ฟั่นกา รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.เวียงสา น่าน เป็น รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.สองแคว น่าน
50. ร.ต.อ.ประชัน พรมภา รอง สวป.สภ.หางดง เชียงใหม่ เป็น สว.กก.สส.ภ.เชียงใหม่
51. พ.ต.ท.ประเทียบ จอมนงค์ รอง ผกก.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ น่าน เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยม้า แพร่
52. พ.ต.ท.ประเทือง ศรีทิพย์ สว.สส.สภ.ไชยปราการ เชียงใหม่ เป็น สว.อก.สภ.แม่ตื่น เชียงใหม่
53. ร.ต.อ.ประยุทธ หยุหพล รอง สว.สส.สภ.แม่ออน เชียงใหม่ เป็น สวป.สภ.แม่แจ่ม เชียงใหม่
54. พ.ต.ต.ประวิทย์ งานดี สว.สส.สภ.แม่กา พะเยา เป็น สว.อก.สภ.เชียงดาว เชียงใหม่
55. พ.ต.ท.ประเสริฐ รู้ทำนอง รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.แม่สาย เชียงราย เป็น รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.บ้านดู่ เชียงราย
56. พ.ต.ท.ประหยัด ปินตาปลูก สวป.สภ.เถิน ลำปาง เป็น สวป.สภ.แม่กา เชียงใหม่
57. พ.ต.ท.ปรัชญา ทิศลา สวป.สภ.เมืองลำปาง เป็น สว.จร.สภ.เมืองลำปาง
58. พ.ต.ท.หญิง ปาณิศา แรงกสิวิทย์ สว.อก.สภ.หางดง เชียงใหม่ เป็น สว.อก.สภ.จอมทอง เชียงใหม่
59. ร.ต.อ.ผิน พรหมจักร รอง สวป.สภ.แม่ใจ พะเยา เป็น สว.อก.สภ.ภูกามยาว พะเยา
60. พ.ต.ท.พงศ์ศักดิ์ รักชาติ สว.สส.สภ.สูงเม่น แพร่ เป็น สวป.สภ.สันติสุข น่าน
61. ร.ต.อ.พงษ์เทพ กองทิพย์ รอง สวป.สภ.ลอง แพร่ เป็น สว.อก.สภ.เรือง ภ.น่าน
62. พ.ต.ต.พงษ์ศิลป์ ธนะภาษี สวป.สภ.เมืองน่าน เป็น สว.กก.สส.ภ.เชียงใหม่
63. ร.ต.อ.พนม เหล่ากาวี รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่ เป็น สวป.สภ.บ้านกวาง แพร่
64. พ.ต.ต.พนมชัย ทองดี สวป.สภ.ไชยปราการ เชียงใหม่ เป็น สว.สส.สภ.ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
65. พ.ต.ท.พรต เศรษฐกร สว.ตม.ลำปาง บก.ตม.5 เป็น สว.ปพ.บก.สส.ภ.5
66. ร.ต.อ.พรเทพ ป่าหวาย รอง สวป.สภ.แม่จริม เป็น สว.(นปพ.)กก.สส.ภ.น่าน
67. พ.ต.ท.พรพิชิต รุ่งเรือง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สันป่าตอง เชียงใหม่ เป็น รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงใหม่
68. พ.ต.ท.หญิง พัชรินทร์ สุภาวงศ์ สว.อก.สภ.สันกำแพง เชียงใหม่ เป็น สว.ฝอ.1.บก.อก.ภ.5
69. พ.ต.ต.พัฒนศักดิ์ เพียรงาม สวป.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน เป็น สวป.สภ.แม่ลาน้อย
70. พ.ต.ท.พันชาติ สมตัว สว.สส.สภ.แม่สรวย เชียงราย เป็น สวป.สภ.เมืองเชียงราย
71. พ.ต.ท.พิชิตชัย พุทธวงศ์ สวป.สภ.พญาเม็งราย เชียงราย เป็น สว.จร.สภ.บ้านดู่ เชียงราย
72. พ.ต.ท.พิทักษ์ ธุวศิทธิพงศ์ รอง ผกก.ป.สภ.ฮอด เชียงใหม่ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.โหล่งขอด เชียงใหม่
73. พ.ต.ท.พิทูรย์ พัฒนชัย รอง ผกก.สส.สภ.สันป่าตอง เชียงใหม่ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
74. พ.ต.ท.พิบูลสุขญ์ รติเวโรจน์กุล รอง ผกก.สส.สภ.แม่ลาน้อน แม่ฮ่องสอน เป็น รอง ผกก.ป.สภ.สามง่าม พิจิตร
75. พ.ต.ท.พิพัฒน์ นาระเดช รอง ผกก.สส.สภ.แม่ลาหลวง แม่ฮ่องสอน เป็น รอง ผกก.สส.สภ.งาว ลำปาง
76. พ.ต.ท.พิพัฒน์ บัวเย็น รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปาย แม่ฮ่องสอน เป็น รอง ผก..(สอบสวน) สภ.บ้านแซว เชียงราย
77. พ.ต.ท.หญิง พิมพกานต์ ชำนาญคง สว.อก.สภ.ท่าวังผา น่าน เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.น่าน
78. พ.ต.ท.พิษณุ นรพงษ์ สว.(สอบสวน) สภ.ป่าแป๋ เชียงใหม่ เป็น รอง ผก..(สอบสวน) สภ.แม่ทา ลำพูน
79. พ.ต.ท.พิสิษฐ์ ใจดี สว.(สอบสวน) สภ.สันป่าตอง เชียงใหม่ เป็น สว.(สอบสวน) สภ.แม่สรวย เชียงราย
80. พ.ต.ท.พิสิษฐ์ ตลับเพชร์สกุล รอง ผกก.จร.สภ.เมืองน่าน เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ปัว น่าน
81. พ.ต.ต.พีรพจน์ ธุรกิจ สว.จร.บ้านดู่ เชียงราย เป็น สว.สส.สภ.แม่อาย เชียงใหม่
82. พ.ต.ต.เพชรทม ฟองทา สวป.สภ.สันกำแพง เชียงไหม่ เป็น สว.อก.สภ.บ่อหลวง เชียงใหม่
83. ร.ต.อ.ไพฑูรย์ จิตธิวรรธน์ รอง สวป.สภ.แม่แฝก เชียงใหม่ เป็น สวป.สภ.แม่แฝก เชียงใหม่
84. ร.ต.อ.ไพโรจน์ ธรรมวงค์ รอง สวป.สภ.แม่แตง เชียงใหม่ เป็น สวป.สภ.บ่อหลวง เชียงใหม่
85. พ.ต.ท.ภัสกิตต์ จิระประเสริฐสุข รอง ผกก.ตม.เชียงใหม่ บก.ตม.5 เป็น รอง ผกก.ฝอ.7 บก.อก.สตม.
86. พ.ต.ท.ภาคภูมิ เครือศิริ รอง ผกก.ป.สภ.เชียงคำ พะเยา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.แม่กา พะเยา
87. พ.ต.ท.ภาดล กะนะลัย สว.กก.สส.ภ.เชียงใหม่ เป็น สวป.สภ.เมือง.น่าน
88. พ.ต.ท.ภาษิต ไพรัตน์ รอง ผกก.ป.สภ.ท่าวังผา น่าน เป็น รอง ผกก.จร.สน.สามเสน
89. พ.ต.ท.ภูมิปรีชา เผ่าปินตา สวป.สภ.บ้านดู่ เชียงราย เป็น สวป.สภ.ป่าแดด เชียงราย
90. พ.ต.ท.ภูวนาถ ดวงดี รอง ผกก.ป.สภ.ภูพิงค์ เชียงใหม่ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เมืองเชียงใหม่
91. พ.ต.ท.มานพ คนหลัก รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.5 เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เหมืองจี้ ลำพูน
92. พ.ต.ท.มานพ ค้าขาย สวป.สภ.เมืองน่าน เป็น สว.ฝอ.บก.สส.ภ.5
93. พ.ต.ท.มานะ สุขเจริญ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กองก๋อย แม่ฮ่องสอน เป็น รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงใหม่
94. พ.ต.ต.มาโนช โนราช สว.ฝอ.บก.สส.ภ.5 เป็น สว.ฝอ.4.บก.อก.ภ.5
95. พ.ต.ท.มารุต ดาวนันท์ รอง ผกก.ป.สภ.นาหมื่น น่าน เป็น รอง ผกก.กลุ่มงานจราจร ภ.เชียงใหม่
96. พ.ต.ท.มารุต สุภศิริ รอง ผกก.ป.สภ.เรือง น่าน เป็น รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เฉลิมพระเกียรติ น่าน
97. พ.ต.ท.เมฆ ชะนะดัง รอง ผกก.สส.สภ.เสริมงาม ลำปาง เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บ้านเอื้อม ลำปาง พ.ต.ต.เมษยน รัตนถาวร สวป.สภ.โหล่งขอด เชียงใหม่ เป็น สว.ฝอ.1บก.อก.ภ.5
98. พ.ต.ท.ยิ่งยศ ฉลาดปรุ รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งช้าง น่าน เป็น รอง ผกก.จร.สน.หัวหมาก
99. พ.ต.ท.ยุทธกร ธรรมวงศ์ รอง ผกก.ป.สภ.เสริมงาม ลำปาง เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เวียงป่าเป้า เชียงราย
100. พ.ต.ท.หญิง รัชฎาวรรณ กันธา สว.ธร.สภ.ภูพิงค์ เชียงใหม่ เป็น สว.ฝอ.บก.ทท.2
101. พ.ต.ต.รัชพล การเร็ว สวป.สภ.แจ้ห่ม ลำปาง เป็น สว.สส.สภ.ทุ่งฝาย ลำปาง
102. พ.ต.ท.รัฐวิชญ์ วศินพงศ์ธนัช รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงใหม่ เป็น รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สันทราย เชียงใหม่
103. พ.ต.ต.รัตนเดช พิรุณสาร สว.สภ.สันทราย เชียงใหม่ เป็น สวป.สภ.เขลางค์นคร ลำปาง
104. ร.ต.อ.เรวัตร ศรีรัตนพัฒน์ รอง สว.ฝอ.ภ.พะเยา เป็น สวป.สภ.เมือง พะเยา
105. พ.ต.ท.วรชัย วังลัยคำ รอง ผกก.สส.สภ.นิคมอุตสากรรม จว.ลำพูน เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บ้านธิ ลำพูน
106. พ.ต.ท.วรภาส ศรีอ่อน สวป.สภ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.นาหวาย เชียงใหม่
107. พ.ต.ท.วรยุทธ พงษ์ตัน รอง ผกก.ป.สภ.มืองเชียงใหม่ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ภูพิงค์ เชียงใหม่ พ.ต.ท.วรัตน์ เจตนานนท์ รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งฝาย ลำปาง เป็น รอง ผกก.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
108. ร.ต.อ.วศะ สุมมนพันธ์ นว.(สบ.1) ผบก.ภ.แม่ฮ่องสอน เป็น สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ถ.5
109. พ.ต.ท.วสวัตติ์ จันท์ต๊ะฟั่น รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งฝาย ลำปาง เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เวียงแก่น เชียงราย
110. ร.ต.อ.วัธชิรวิษภ์ บุรีแก้ว รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่อ้อ เชียงราย เป็น สว.สส.สภ.สันติสุข น่าน
111. พ.ต.ต.วันชัย มีชำนาญ สว.ฝอ.ภ.ลำพูน เป็น สวป.สภ.จอมทอง เชียงใหม่
112. พ.ต.ต.วิจิตร เจริญวรรณ สว.(สอบสวน)สภ.สบเมย แม่ฮ่องสอน เป็น สว.(สอบสวน)สภ.แม่โจ้ เชียงใหม่
113. พ.ต.ท.วิจิตร ประพันธ์สุข สวป.ภ.ห้างฉัตร ลำปาง เป็น สว.อก.สภ.ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
114. พ.ต.ท.วิชิต ถิรขจรวงศ์ รอง ผกก.ป.สภ.นาน้อย น่าน เป็น รอง ผกก.จร.สน.มักกะสัน
115. พ.ต.ท.วิทยา วงศ์ใหญ่ สว.อก.สภ.ปาย แม่ฮ่องสอน เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ภูซาง พะเยา
116. ร.ต.อ.วิทูล สีตะวัน รอง สว.จร.เมืองแพร่ เป็น สวป.สภ.เมืองแพร่
117. พ.ต.ท.วินัด ถิ่นศรี สวป.สภ.ป่าแดด เชียงราย เป็น รอง ผกก.ป.สภ.นาหมื่น น่าน
118. ร.ต.อ.วินัย รวิเดช รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่วาง เชียงใหม่ เป็ร สว.อก.อมก๋อย เชียงใหม่
119. พ.ต.ท.วิริยะ สุจริต รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองปาน ลำปาง เป็น รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เชียงของ เชียงราย
120. พ.ต.ท.วิสูตร วงศ์ใหญ่ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่กา ดอยเต่า เชียงใหม่ เป็น รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่ออน เชียงใหม่
121. พ.ต.ท.วีรธร เนตรบุตร รอง ผกก.ป.สภ.พาน เชียงราย เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เวียงชัย เชียงราย
122. พ.ต.ท.วีระ คมสัน รอง ผกก.สส.สภ.เชียงม่วน พะเยา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บ้านเสด็จ ลำปาง
123. ร.ต.อ.วีระ พุ่มพวง รอง สวป.สภ.บ้านกวาง แพร่ เป็น สว.ฝอ.ภ.แพร่
124. พ.ต.ท.วีระพล ดอกจันทร์ สวป.สภ.บ้านแซว เชียงราย เป็น สวป.สภ.ช้างเผือก เชียงใหม่
125. ร.ต.อ.ศรายุทธ พฤทธิ์ภคเศรษฐ รอง สว.กก.สส.ภ.ลำปาง เป็น สว.กก.สส.ภ.ลำปาง
126. พ.ต.ต.ศราวุธ อุ่นจัน สว.อก.สภ.แม่โจ้ เชียงใหม่ เป็น สว.สภ.แม่โจ้ เชียงใหม่
127. พ.ต..หญิง ศรีรุ้ง สุขสวัสดิ์ สว.อก.สภ.เกาะช้าง เชียงราย เป็น สว.ธร.สภ.แม่จัน เชียงราย
128. พ.ต.ท.ศักดิ์กันยา มหาวัน สว.สส.สภ.หนองม่วงไข่ แพร่ เป็น สว.อก.สภ.แม่โจ้ เชียงใหม่
129. พ.ต.ต.ศักกดิ์ชาย สิทธิชมพู สวป.สภ.จอมทอง เชียงใหม่ เป็น สวป.สภ.บ้านธิ ลำพูน
130. พ.ต.ท.ศิริฌ์ศักดิ์ จิตรหาญญ์ สว.สส.สภ.แม่ปิง เชียงใหม่ เป็น สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่
131. พ.ต.ท.ศุภสิทธิ์ คำบาล รอง ผกก.สส.สภ.ดอยหลวง เชียงราย เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ น่าน
132. พ.ต.ท.เศรษฐชัย ธรรมน้อย รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.สันทราย เชียงใหม่ เป็น รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.สันป่าตอง เชียงใหม่
133. พ.ต.ท.สกุลรัชช์ คงทอง รอง ผกก.กลุ่มงานจราจร ภ.เชียงใหม่ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.แม่ใจ พะเยา
134. ร.ต.อ.สงคราม แก้วยะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หางดง เชียงใหม่ เป็น สว.(สอบสวน) สภ.แม่วาง เชียงใหม่
135. ร.ต.อ.สงคราม ทะตัน รองสว.จร.สภ.เมืองลำปาง เป็น สวป.สภ.เมืองปาน ลำปาง
136. ร.ต.อ.สงคราม ทะตัน รอง สว.จร.สภ.เมืองลำปาง เป็น สวป.สภ.เมืองปาน ลำปาง
137. ร.ต.อ.สงคราม ม้าเมือง รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.แพร่เป็น สว.สส.สภ.เมืองแพร่
138. พ.ต.ต.สงคราม แสนเจริญ สว.ฝอ.ภ.แม่ฮ่องสอน เป็น สว.ฝอ.ภ.ลำพูน
139. พ.ต.ท.สถิต พินิจสิน รอง ผกก.สส.สภ.บ้านเอื้อม ลำปาง เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ทากาศ ลำพูน
140. พ.ต.ท.สมคิด กิตติกาจ สวป.สภ.จุน พะเยา เป็น สว.สส.สภ.แม่พริก ลำปาง
141. พ.ต.ต.สมคิด แสงผาบ สวป.สภ.นิคมอุตสาหกรรม ลำพูน เป็น สว.อก.สภ.ลี้ ลำพูน
142. พ.ต.ท.สมจิตต์ มะทะ สว.(สอบสวน)สภ.ร่องเคาะ วังเหนือลำปาง เป็น สว.สภ.ร่องเคาะ ลำปาง
143. ร.ต.อ.สมชัย บูริบูรณ์ รอง สวป.สภ.แม่ปิง เชียงใหม่ เป็น สวป.สภ.แม่ริม เชียงใหม่
144. พ.ต.ท.สมชาย สุขทรัพย์ รอง ผกก.ป.สภ.สูงเม่น แพร่ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.พระธาตุช่อแฮ แพร่
145. พ.ต.ท.สมดุลย์ ไวรักษ์ สว.สส.สภ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ เป็น สว.อก.สภ.หนองตอง เชียงใหม่
146. พ.ต.ท.สมบัติ ชัยนันท์ สวป.สภ.ร้องกวาง แพร่ เป็น สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5
147. พ.ต.ท.สมพงษ์ อัปมะโห สว.ฝอ.ภ.จว.ลำพูน เป็น สว.สภ.ก้อ ลำพูน
148. ร.ต.อ.สมโภช ระวิโสด รอง สว.(สอบสวน)สภ.ปัว น่าน เป็น สว.(สอบสวน)สภ.สอง แพร่
149. พ.ต.ท.สมฤทธิ์ วุฒิ สว.ธร.เสริมงาม ลำปาง เป็น สวป.สภ.บ้านเสด็จ ลำปาง
150. พ.ต.ท.สมศักดิ์ ธิคำ รอง ผกก.สส.สภ.ปัว น่าน เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ภูเพียง น่าน
151. พ.ต.ท.สมศักดิ์ ผิวสลิด รอง ผกก.สส.สภ.บ้านหลวง น่าน เป็น รอง ผกก.สส.สภ.สันติสุข น่าน
152. พ.ต.ท.สมศักดิ์ สารแก้ว สว.สส.สภ.นาน้อย น่าน เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บ้านหลวง น่าน
153. พ.ต.ท.สมหมาย ไสภาเจริญ รอง ผกก.สส.สภ.สารภี เชียงใหม่ เป็น รอง ผกก.สส.สน.ปากคลองสาร
154. พ.ต.ท.สมาน มหาวัน สวป.สภ.บ้านเอื้อม ลำปาง เป็น สว.ธร.สภ.เสริมงาม ลำปาง
155. พ.ต.ท.สรัญรัฐ ชยนนท์ สว.สส.สภ.แม่จัน เชียงราย เป็น สว.สส.สภ.เกาะช้าง เชียงราย
156. พ.ต.ต.สรายุทธ ปัญญาศรีวิชัย สว.กก.สส.ภ.เชียงใหม่ เป็น สว.สส.สน.บางเขน
157. พ.ต.ท.สราวุธ จันมะโน รอง ผกก.ฝ่ายปกครองและการฝึก ศผร.ภ.5 เป็น รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.วังเหนือ ลำปาง ร.ต.อ.สวาม คำลูน รอง สว.กก.วิเคราะห์ ฯ บก.สส.ภ.5เป็น สว.อก.กัลยาณิวัฒนา ภ.เชียงใหม่
158. พ.ต.ท.สหภพ อินใจคำ สวป.สภ.แม่ลาน้อย เป็น สวป.สภบ้านโฮ่ง ลำพูน
159. พ.ต.ท.สังเวียน ไชยเมืองชื่น สว.สส.สภ.เกาะช้าง เชียงราย เป็น สว.สส.สภ.สบปราบ ลำปาง
160. พ.ต.ท.สาคร สุขภูมิพงศ์ รอง ผกก.กลุ่มงานจราจร ภ.เชียงใหม่ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
161. พ.ต.ท.สามารถ วงศ์ใหญ่ สว.สส.สภ.แม่อ้อ เชียงราย เป็น สว.สส.สภ.ฝาง เชียงใหม่
162. พ.ต.ต.สายันต์ หมอกฤทธิ์ สว.สส.สภ.เถิน ลำปาง เป็น สว.สส.สภ.เขลางค์นคร ลำปาง
163. พ.ต.ท.สำราญ วงศ์ชัย สวป.สภ.เมืองพะเยา เป็น สวป.สภ.จุน พะเยา
164. พ.ต.ท.สิทธิกร คำแสน สว.สส.สภ.พาน เชียงราย เป็น สว.ธร.สภ.พญาเม็งราย เชียงราย
165. พ.ต.ท.สินทิช กรกฏกำจร รอง ผกก.ป.สภ.วัยงเชียงรุ้ง เชียงราย เป็น รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.เวียงต้า แพร่
166. พ.ต.ท.สิปปกราณ ทิศธรรม สวป.สภ.บ้านเสด็จ ลำปาง เป็น สวป.สภ.แจ้ห่ม ลำปาง
167. พ.ต.ท.สิราวิชญ์ พ่มพวง สวป.สภ.เชียงราย เป็น รอง ผกก.สส.สภ.พาน เชียงราย
168. พ.ต.ท.สิริเดช กันทะมี สว.สส.สภ.สันติสุข น่าน เป็น สวป.สภ.บ้านแซว เชียงราย
169. พ.ต.ต.สิริฤกษ์ชัย เป้ามณี สว.ฝอ.บก.สส.ภ.5 เป็น สว.ตม.จว.ตราด บก.ตม.3
170. พ.ต.ท.สีหศิษฎ์ รัตนพงศ์บวร สว.สส.สภ.ทุ่งฝาย ลำปาง เป็น สว.สส.สภ.เถิน ลำปาง
171. พ.ต.ท. สืบ เงินคำคง รอง ผกก.สภ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน เป็น รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.จอมทอง เชียงใหม่
172. พ.ต.ท.สืบสกุล ขุนเพิ่ม สว.(สอบสวน)สภ.เมืองลำปาง เป็น รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองลำปาง
173. พ.ต.ท.สุกฤษณ์ คำเวียงสา รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยม้า แพร่ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
174. พ.ต.ต.สุชาติ สุกใส สว.(สอบสวน)สภ.แม่วาง เชียงใหม่ เป็น สว.(สอบสวน)สภ.สันป่าตอง เชียงใหม่
175. พ.ต.ท.สุทธิพงศ์ จงวัฒนา รอง ผกก.สส.สภ.เชียงกลาง น่าน เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เทิง เชียงราย
176. พ.ต.ท. สุทิน กรุงศรี สวป.สภ.บ้านกวาง แพร่ เป็น สว.สส.สภ.น้ำเพียงดิน แม่ฮ่องสอน
177. พ.ต.ท.สุทิน กลิ่นหวล รอง ผกก.ป.สภ.สันทราย เชียงใหม่ เป็น รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่
178. พ.ต.ท.สุเทพ ม่วงใหม่ รอง ผกก.ป.สภ.บ้านเสด็จ ลำปาง เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เสริมงาม ลำปาง
179. ร.ต.อ.สุธี ธำรงกุลรวี รอง สว.ฝอ.4บก.อก.ภ.5 เป็น สว.ฝอ.4.บก.อก.ภ.5
180. พ.ต.ท.สุนันท์ บัวสิงห์ สวป.สภ.น้ำเพียงดิน แม่ฮ่องสอน เป็น สวป.สภ.นิคมอุตสาหกรรม ภ. ลำพูน
181. พ.ต.ต.สุพจน์ ไทยอ่อน สว.(สอบสวน)สภ.แม่ทา ลำพูน เป็น สว.กก.สส.ภ.ลำปาง
182. พ.ต.ท.สุพัฒน์ บุญลำ สว.กก.สส.ภ.เชียงราย เป็น สวป.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
183. พ.ต.ต.สุพัฒน์ ชมพิทักษ์เดชา รอง ผกก.ป.สภ.เมืองแพร่ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เวียงต้า แพร่
184. พ.ต.ท.สุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผกก.สส.สภ.เมืองเชียงราย เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ดอยหลวง เชียงราย
185. พ.ต.ท.สุรกิจ เปี่ยมอริยชน สวป.สภ.พะเยา เป็น สว.สส.สภ.นาน้อย น่าน
186. พ.ต.ท.สุรจิตต์ เหล่าจำจรูญ สว.กก.สส.แม่ฮ่องสอน เป็น สว.สภ.ห้วยโป่ง แม่ฮ่งอสอน
187. พ.ต.ต.สุรจิตร์ ศรีพรรณ์ สว.อก.สภ.ลี้ ลำพูน เป็น สวป.สภ.ทากาศ ลำพูน
188. ร.ต.อ.สุรชาติ หมื่นตาบุตร รอง สว.สส.สภ.เมืองลำปาง เป็น สวป.สภ.ห้างฉัตร ลำปาง
189. พ.ต.ท.สุรพงษ์ เทพเสน สวป.สภ.ท่าวัง น่าน เป็น สว.สส.สภ.เมืองน่าน
190. พ.ต.ท.สุรพล เจริญวัฒนกุล รอง ผกก.สส.สภ.เกาะช้าง เชียงราย เป็น รอง ผกก.สส.สภ.พระธาตุช่อแฮ แพร่
191. พ.ต.ท.สุรศักดิ์ มีเสาเรือน สว.(นปพ.) กก.สส.ภ.น่าน เป็น สวป.สภ.น่าน
192. พ.ต.ต.สุริยะฎิษ สุริยะธง สว.สส.สภ.เขลาค์นครลำปาง เป็น สว.สส.สภ.สารภี เชียงใหม่
193. ร.ต.อ.หญิง สุวิมล ใกลถิ่น รอง สว.ฝอ.ภ.เชียงราย เป็น สว.ฝอ.ภ.เชียงราย
194. พ.ต.ท.เสกสิทธิ์ พีระมงคลกริช รอง ผกก.ป.สภ.วัยงป่าเป้า เชียงราย เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บ้านแซว เชียงราย
195. พ.ต.ท.เส้นชัย ฟู่เจริญ สวป.สภ.ช้างเผือก เชียงใหม่ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.สารภี เชียงใหม่
196. พ.ต.ท.อธิคม คำเทพ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เชียงกลาง น่าน เป็น รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.ท่าวังผา น่าน
197. พ.ต.ท.อธิพงศ์ ทองแดง รอง ผกก.สส.สภ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ เป็น รอง ผกก. ป.สภ.แม่อาย เชียงใหม่
198. ร.ต.อ.อนันต์ คำชมพู รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 เป็น สว.สส.สภ.แม่อ้อ เชียงราย
199. พ.ต.ท. อนันต์ พรมมา สวป.สภ.ห้วยไร่ แพร่ เป็น สวป.สภบ้านหลวง น่าน
200. พ.ต.ท.อนันต์เดช ยาวิชัย รอง ผกก.สส.ภ.เชียงราย เป็น รอง ผกก.สส.ภ.เชียงม่วน พะเยา
201. พ.ต.ท.อภิรักษ์ จุ้ยสำราญ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน เป็น รอง ผกก.สส.สภ.น้ำเพียงดิน แม่ฮ่องสอน
202. พ.ต.ท.อรรณพ ชัยชาญ รอง ผกก.ป.สภ.หางดง เชียงใหม่ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
203. พ.ต.ท.อรรณพ เลิศสุวรรณ รอง ผกก.ป.สภ.แม่สาย เชียงราย เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ขุนตาล เชียงราย
204. ร.ต.อ.หญิงอรวรรณ เสียงดี รอง สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.ลำปาง เป็น สว.ฝอ.บก.สส.ภ.5
205. ร.ต.อ.อาคม แดงสนั่น รอง สวป.สภ.ก้อ ลำพูน เป็น สวป.สภ.น้ำเพียงดิน แม่ฮ่องสอน
206. พ.ต.ท.อารัมภ์ ไชปัญญา สว.ฝอ.ภ.ลำปาง เป็น สว.ธร.สภ.ห้างฉัตร ลำปาง
207. พ.ต.ท.อำนาจ จะวะนะ สวป.สภ.เมืองน่าน เป็น สว.สส.สภ.แม่ทา ลำพูน
208. พ.ต.ท.อินจันทร์ ศณีจันทร์ สว.อก.สภ.ทุ่งหัวช้าง ลำพูน เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.พะเยา
209. พ.ต.ท.อินทร แก้วนันท์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พระธาตุช่อแฮ แพร่ เป็น รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองแพร่
210. พ.ต.ท.อิศราวุธ เต็มสวัสดิ์ สว.สส.สภ.ห้างฉัตร ลำปาง สว.สส.สภ.เสริมงาม ลำปาง
211. พ.ต.ท.อิสระพงษ์ อภิชัย สภ.เชียงดาว เชียงใหม่ เป็น สวป.สภ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
212. ร.ต.อ.อุดร อุตรชน รอง สว.(สอบสวน) สภ.สันติสุข น่าน เป็น สว.(สอบสวน) สภ.สบเมย แม่ฮ่องสอน
213. ร.ต.อ.อุทัย จันทิมา รอง ผกก.ฝอ.ภ.น่าน เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.ลำพูน
214. พ.ต.ท.อุทัย พวงจันทร์ รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.แม่ออน เชียงใหม่ เป็น รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.แม่ทา ลำพูน
215. พ.ต.ท.เอกทัศน์ ชัยพรหม สวป.สภ.เชียงกลาง น่าน เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บ้านดู่ เชียงราย
216. พ.ต.ท.เอกธนัช นิ่มเพ็ง สวป.สภแม่ลาหลวง แม่ฮ่องสอน เป็น สวป.สภจอมทอง เชียงใหม่ พ.ต.ท.เอกรัตน์ โภชน์เจริญ สว.สส.สภ.ภูกามยาว พะเยา เป็น สว.กก.สส.ภ.พะเยา
217. พ.ต.ท.โอภาส วงษ์หงส์ สว.สส.สภ.สันป่าตอง เชียงใหม่ เป็น สว.กก.สส.ภ.ลำพูน
218. พ.ต.ท.สันติ แก้วอินต๊ะ รอง ผกก.สส.สภ.แม่พริก ลำปาง เป็น ผกก.สส.สภ.ทุ่งฝาย ลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น