27 มี.ค.61 ครบรอบ 111 ปี “วันทหารสารวัตร”

ประวัติของเหล่าทหารสารวัตร ถือกำหนิดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงปรับปรุงกิจการทหาร โดยจัดให้มีการจัดเหล่าทหารต่างๆตามแบบอย่างของประเทศ จนสามารถเรียกได้ว่า เป็นกำลังกองทัพบกและมีการกำหนดเครื่องแบบและเครื่องหมาย สังกัด เป็นระเบียบโดยแน่ชัด รวมทั้งได้ทรงตรากฏระเบียบ ซึ่งทหารจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีสารวัตรทหาร เพื่อตรวจตรา กำกับ ดูแล ระเบียบวินัยของทหาร ดังนั้นทางกองทัพบก จึงอนุมัติให้วันที่ 27 มี.ค.ของทุกปี เป็นวันทหารสารวัตร ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการเหล่าทหารสารวัตร ในอันที่จะสร้างความสามัคคี และเป็นสิริมงคลต่อเหล่าทหารสารวัตรสืบต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น