สสวท. ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา จัดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล

สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ คัดเลือกให้โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นศูนย์ฝึกอบรมครูสะเต็มศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็ม มัธยมศึกษาตอนต้น เลี้ยงขนฟูให้ดูดี โดยส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV ETV และ OBEC Channel ณ ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ 4 อาคารร่มเกล้า เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น