การประชุมรับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการน้อมนำศาสตร์พระราชา ไปสู่การปฏิบัติ

คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. ลงพื้นที่ภาคเหนือ ศึกษา รวบรวมองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันที่ 15 พ.ค.61 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราช การแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิ การการศึกษาและการกีฬา สนช. และประธานคณะทำงานจัดทำหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน พร้อม พล.ต.ฉลองชัย ชัยยะคำ รองแม่ทัพภาคที่ 3 คณะทำงานจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน และแขกผู้มีเกียรติ
ในการนี้จัดให้มีการประชุมรับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ โดยนักวิชาการ เกษตรกร ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการน้อมนำศาสตร์พระราชา ไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง พระเจ้าพรหมมหาราช ประธานโครงการธรรมตามแนวพระราชดำริ (ป่าแลกน้ำ) อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.กอง พลทหารราบที่ 7 ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองพลทหารราบที่ 7
ผศ.ชูสิทธิ์ ชูชาติ ผอ.ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผอ.โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ นายพงษ์พันธ์ นันทขว้าง ศูนย์การเรียนรู้การทำการเกษตรแบบธรรมชาติ (ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง) ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน และนางทองดี โพธิยอง ประธานศูนย์เรียนรู้สานสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช.ได้ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองพลทหารราบที่ 7 , ศูนย์เครือข่ายปรัชญาชาวบ้านแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ สวนครูประทุม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ , ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน 41 กองทัพอากาศ
สำหรับการประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ และลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ภาคเหนือ เป็นกิจกรรมในโครงการศึกษาดูงานกระ บวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1 ของคณะกรรมาธิ การการศึกษาและการกีฬา สนช. ระหว่างวันที่ 15 – 16 พ.ค.61 ณ จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา และคณะทำงานจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน
ได้เกิดความรู้ความเข้าใจและเห็นภาพรวม เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานไว้ พร้อมทั้งสามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ ในการกำหนดกรอบแนวทางการดำ เนินงานของคณะทำงานและใช้ประโยชน์ สำหรับการจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น