โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 น -12.00 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และเวลา13.00 น.-15.30 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย นำโดย ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน และรายงานความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา หลังจากนั้น อาจารย์เสาวลักษณ์ ดีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ชี้แจงหลักสูตรการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา
หลังจากนั้น พ.ต.ต.วีระยา วงศ์แก้ว สารวัตรกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเรื่องการจราจรบริเวณโรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน และบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ” โดยอาจารย์รณสิงห์ รือเรือง นักจิตวิทยาคลินิก ระดับชำนาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ (จังหวัดเชียงใหม่) กรมสุขภาพจิต จากนั้น ผู้ปกครองนักเรียนเข้าพบครูประจำชั้นที่ห้องเรียนตามระดับชั้นต่าง ๆ เพื่อรับตารางสอน แนะนำในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน และรับหนังสือเรียน ณ ห้องประชุมแมคกิลวารี อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี

ร่วมแสดงความคิดเห็น