ผอ.สพม.34 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

เมื่อวันที่ผ่านมา ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โรง เรียนสันป่าตองวิทยาคม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายดนัย กัลยาราช รอง ผอ.โรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้รายงานแนวทางการดำเนินงาน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีระบบและเป้าหมายที่ชัดเจน
โดยดำเนินการดังนี้
1. โรงเรียนวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายมาตรฐาน รายบุคคล รายข้อ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ กำหนดแนวทางแก้ไข
2. โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการ ในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนัก เรียน มีการกำหนดเป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลา และมีผู้รับผิดชอบในการดำเนินการอย่างชัดเจน กำหนดกิจกรรม/งาน/โครงการที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมาย สาระการเรียนรู้ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
3. กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน พัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ตามความเหมาะสมและสอด คล้องกับความต้องการ และความสามารถของผู้เรียน จัดให้มีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐาน นำผลประเมินมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โอกาสนี้ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ได้ชื่นชมและให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี เป็นพลเมืองดีของประ เทศชาติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น