ทีมละอ่อนยุวพัฒน์ตีนดอย เดินหน้ายกระดับบ้านออนใต้

ดร.ชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการตลาด นำคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พร้อมกับ จนท.ธนาคารออมสิน ภาค 8 และคณะบุคลากร ทต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จเชียงใหม่ ดำเนินโครงการ “ยกระดับชุมชนออนใต้ เชิงสร้างสรรค์” โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่กลุ่มถักทอสตรีชุมชนออนใต้ ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1.การให้ความรู้ทางด้านการเงินและการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมที่ 2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน “ถักทอ” เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน
สำหรับโครงการ “ยกระดับชุมชนออนใต้ เชิงสร้างสรรค์” อยู่ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โดยธนาคารออมสิน เป็นความร่วมมือสืบเนื่องจากที่ มทร.ล้านนา และธนาคารออมสินได้ลงนามความร่วมมือ ในด้านการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการนี้จึงเป็นเสมือนเวทีให้นักศึกษาได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มองค์กรชุมชน ธนาคารออมสิน มทร.ล้านนา โดยการบูรณาการภูมิปัญญาเข้ากับวิทยาการสมัยใหม่ สร้างกระบวนการในการเสริมสร้างและพัฒนา เพื่อยกระดับขีดความสามารถ ในการประกอบการธุรกิจ รวมถึงนักศึกษาจะได้ศึก ษาเรียนรู้วิถีชีวิต เอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานให้คงอยู่สืบไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น