พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs  สู่ตลาดออนไลน์ยุคดิจิทัล 4.0

วันที่ 7 มิ.ย.61 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเจนีวา  โรงแรมเมอร์เคียว อ.ดร.เฉลิมพล คงจิตต์  ที่ปรึกษาโครงการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. กล่าวเปิดการฝึกอบรมการตลาดออนไลน์  เพื่อนำผู้ประกอบการที่มีความพร้อม เข้าสู่ตลาดออนไลน์ยุคดิจิทัล 4.0 “ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 61”
อ.ดร.เฉลิมพล คงจิตต์  ที่ปรึกษาโครงการฯกล่าวว่า นง.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 61 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น  สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบการ ให้มีศักยภาพการแข่งขันมากยิ่งขึ้น  และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตลาดออนไลน์สำหรับ SMEs ให้เป็นช่องทางการตลาดที่ยั่งยืน  โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศ เน้นการสร้างช่องทางการจำหน่ายผ่านทางตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้น

ดังนั้น สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการให้ การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก สร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการจากโครงการต่างๆ ของ สนง.และผู้ประกอบการในโครงการที่อยู่ภายใต้แผนบูรณาการ โดยเข้าไปช่วยเตรียมความพร้อม ในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดออน ไลน์ ให้ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์ การจัดกิจกรรมสนับสนุนการขายบนตลาดออนไลน์ เช่น การส่งเสริมการขาย การชำระเงิน การส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบ และยกระดับผู้ประกอบการ ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
สนง.จึงร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช.จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“การนำผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดออนไลน์ยุคดิจิทัล 4.0”ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 61 ขึ้น โดยมีเนื้อหาในการอบรมได้แก่ แนวคิด ในการทำธุรกิจออนไลน์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการทาการตลาดออนไลน์
พร้อมทั้งอัพเดทกระแสธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบัน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการไทย, การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้าง Content Marketing ให้แบรนด์และสินค้า”,เทคนิคการถ่ายภาพสินค้า ด้วย Smart Phone และวิธีการแต่งภาพให้พร้อมใช้งาน(ถ่ายภาพสินค้าเพื่อขายได้ง่ายๆ คุณก็ทำได้แค่มีมือถือเครื่องเดียว), E-Marketplace ที่น่าสนใจ และการใช้งาน E-Marketplace และ Social Media ที่ทรงอิทธิพลในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะทำงานจาก ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโน โลยี มช.ที่ได้ดำเนินการจัดงานและวางแผนการดำเนินงานครั้งนี้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ตลอดจนองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ภาคผู้ประกอบการ ภาคสถาบันการศึกษา และภาคประชาชน ที่ให้การสนับสนุนให้โครงการที่ดีและมีประโยชน์ ให้สามารถขับเคลื่อนต่อไป ซึ่งทางสสว. หวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาผู้ประกอบการไทย และผลักดันเศรษฐกิจระดับภาคให้เติบ โตไปสู่ระดับประเทศได้อย่างเข้มแข็งในที่สุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น