ประเมินคุณภาพภายใน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ม.แม่โจ้

วันที่ 7 มิ.ย.2561 อ.รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดี /รก.คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรของคณะ ร่วมให้ต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผศ.ดร. ตระกูล ชำนาญ, ผศ.ดร. กมลณัฏฐ์ พลวัน ,อ. มิ่งขวัญ กันจินะ และ นางนิตยา ไพยารมณ์ เป็นผู้มาประเมิน โดยผลคะแนนการประเมินครั้งนี้ อยู่ใน “ระดับดี” ณ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น