วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จัดค่ายเพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย นำนักศึกษาใหม่เข้าค่ายเพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า โดยมีอาจารย์วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดค่ายเพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีและรู้จักเพื่อนใหม่ร่วมสถาบัน ซึ่งในปีนี้ได้เน้นกิจกรรม รัก เข้าใจ สามัคคี มีความสุข เพื่อปรับทัศนคติและปรับตัวสู่การศึกษาด้านอาชีวศึกษาสาย บริหารธุรกิจ และการโรงแรมการท่องเที่ยว โดยมีกิจกรรมหลากหลาย
อาทิ การฝึกระเบียบวินัย, การบรรยายเรื่อง “สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” โดย คุณวิฑูรย์ วงค์ทิพย์ จากสำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่, การบรรยายธรรมเรื่อง “เยาวชนกับคุณธรรม จริยธรรมกับวัยรุ่นยุคดิจิตอล” โดย พระอธิการดนัย นันทธัมมิโก วัดสุวรรณคีรีมงคล อ.ดอยสะเก็ด และวิทยากรอีกหลายหน่วยงาน และหลายท่าน ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรพิเศษ ในค่ายนักศึกษาใหม่ในครั้งนี้ นอกจากนั้นยังมีเกมส์ฝึกสมองและสร้างความสามัคคี สันทนาการ เมื่อ วันที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย

ร่วมแสดงความคิดเห็น