เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบบ้านเทิดไท้องค์ราชันประจำปี 2561

นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบบ้านเทิดไท้องค์ราชันประจำปี 2561 ในพื้นที่ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ รายครอบครัวนายติ๊บ ถาวัน ซึ่งบ้านหลังนี้จิตอาสาในพื้นที่อำเภอดอยหล่อร่วมกันก่อสร้าง และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100,000 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น