ขนส่งเชียงใหม่ เปิดรับจองคิวอบรมภาคทฤษฏี ขอรับใบขับขี่ใหม่ทางอินเตอร์เน็ต

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้ติดต่อขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ใหม่ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาติขับรถใหม่ ต้องผ่านการอบรมจำนวน 5 ชั่วโมง เพื่อปลูกฝังวินัยจราจรและสร้างจิตสำนึการขับขี่อย่างมีความรับผิดชอบ ต่อสังคมส่วนรวม สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จึงเปิดให้บริการจองคิวอบรมภาคทฤษฏีล่วงหน้า

สำหรับผู้ขอรับในอนุญาตขับรถใหม่ ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http//ebooking.go.th/ebooling หรือ www.dlt.go.th/site/chiangmai หัวข้อ “จองคิวอบรม การขอใบอนุญาตขับรถ” สมัครลงทะเบียนเพื่อจองคิวอบรมล่วงหน้าใด้โดยใช้เลขปัตรประชาชน 13 หลัก ชื่อ-สกุล เมื่อลงทะเบียนแล้วเลือกสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เลือกหลักสูตรอบรมและวันที่ต้องการอบรม หลังจากจองคิวนัดหมายเรียบร้อยแล้ว จะได้รับหมายเลข Ticket ID

รวมถึงข้อมูลสถานที่ ห้องอบรม และเวลา ขอให้ติดต่อตามสถานที่ วันและเวลานักหมาย พร้อมแสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง และใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ที่่อายุไม่เกิน 1 เดือน เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และเข้ารับการอบรมจำนวน 5 ชั่วโมง จากนั้้นจึงทอสอบข้อเขียนด้วยระบบ E-Exam เมื่อผ่านเกณฑ์ทดสอบข้อเขียน จึงทดสอบขับรถ เมื่อผ่านการทดสอบขับรถก็ชำระค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตขับรถพร้อมถ่ายรูป รับใบอนุญาตขับรถได้เลยทันที โดยระยะเวลาดำเนินการอบรม และทดสอบ 2 วันทำการ สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ โทร 053-270410 และ 089-438-3238.

ร่วมแสดงความคิดเห็น