จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมสัมมนา การจ้างงานผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนำผู้สูงอายุกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญนายจ้าง สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือผู้ประกอบการอิสระในเขตพื้นที่ อ.ฝาง อ. แม่อาย และ อ.ไชยปราการ ร่วมอบรมสัมมนา เรื่อง การจ้างงานผู้สูงอายุในสถานประกอบการ
นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญนายจ้าง สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือผู้ประกอบการอิสระในเขตพื้นที่ อำเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ เข้าร่วมอบรมสัมมนา เรื่อง การจ้างงานผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการจ้างงานผู้สูงอายุและส่งเสริมให้มี การจ้างงานในสถานประกอบการ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูฝาง พัฒนา จำกัด อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการที่จะนำผู้สูงอายุกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต กระทรวงแรงงานได้เร่งขยายโอกาสให้ผู้สูงอายุมีงานทำ มีอาชีพ รองรับสังคมสูงอายุ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุถึง 11 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.9 ของประชากรทั้งประเทศ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ 053-112744-6

ร่วมแสดงความคิดเห็น