ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติวเข้มหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น.นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมพื้นที่ดำเนินโครงการหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง พร้อมนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และนายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
โดยมีนางสาวนิตยา พงษ์พานิช นายอำเภอหางดง พร้อมด้วยนางบุปผา อาภากุลอนุ พัฒนาการอำเภอหางดง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหางดง พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีและผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแพะขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับฟังการชี้แจงศักยภาพของหมู่บ้านและแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม พร้อมทั้งเสนอแนะและเน้นย้ำในประเด็นการเชื่อมโยงอัตลักษณ์ของหมู่บ้านให้เข้ากับสินค้าและบริการเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน
ซึ่งบ้านแพะขวางนี้มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา มีครูภูมิปัญญาซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปการแสดง ปี 2535 “พ่อครูคำ กาไวน์” ต้นตำรับตีกลองสบัดชัยโดยมีการสืบทอดสู่ลูกหลาน จนเป็นภูมิปัญญาอันโดดเด่นของหมู่บ้าน ซึ่งสามารถเข้าชมและเรียนรู้ภูมิปัญญาได้ที่ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญากลองสะบัดชัย นอกจากนี้ยังมีจุดเรียนรู้วิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวัดประจำหมู่บ้าน คือ วัดเอรัณฑวัณอีกด้วย และมีผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ กลองสะบัดชัย ไม้ตีกลอง กระเป๋าหนัง พวงกุญแจหนัง ไม้กวาด น้ำพริกตาแดง ยาหม่อง น้ำยาล้างจาน เสื้อที่ระลึก และผักปลอดภัยจากสวน

ร่วมแสดงความคิดเห็น