สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จุดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.)

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่บ้านคัวะ หมู่ที่ 6 ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน นายปรีชา รอดเพชร หน.หน่วยจัดการต้นน้ำสบสาย ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับผู้นำในพื้นที่ประกอบด้วย นายก อบต.กำนัน-ผญบ. ส.อบต.และราษฎร จำนวน 40 คน ได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.)

ตามที่กรมอุทยานฯได้สนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2561 ของโครงการ สสอ.เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ให้มีความสามารถในการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าไม้ท้องถิ่น ที่เกื้อกูลต่อความเป็นอยู่อย่างพอเพียงของชุมชน ส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาครัฐ พร้อมได้จัดงบประมาณสนับสนุน โครงการจำนวน 50,000 บาท ให้แก่บ้านคัวะ หมู่ที่ 6 ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา เพื่อให้ชุมชนใช้ในบริหารจัดการ เกี่ยวกับการฟื้นทรัพย์ป่าไม้ในพื้นที่ เช่น ปลูกเสริมพื้นที่ป่าชุมของหมู่ บ้าน ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของหมู่บ้าน , เพาะกล้าไม้ เพื่อใช้แจกจ่ายให้ราษฎรในหมู่บ้าน และจัดทำแนวกันไฟ เพื่อเป็นการป้องกันไฟป่าในช่วงฤดูร้อน
นอกจากนี้ก็ ราษฎรในหมู่บ้าน ยังจัดเวรยามผลัดเปลี่ยนการออกลาดตะเวนป่า ตามรอยต่อพื้นที่ป่าอนุ รักษ์เขตติดต่อกับ อุทยานแห่งชาตินันทบุรี ร่วม จนท.หน่วยจัดการต้นน้ำสบสาย จนท.ไฟป่านันทบุรี อุทยานแห่งชาตินันทบุรี และเครือข่ายลุ่มน้ำสาย ลุ่มน้ำคัวะลุ่มน้ำก้าบ และภาคีเครือข่ายของ อ.ท่าวังผา เพื่อปกป้องป่าไม้ของชุมชนไว้ลูกหลาน ให้ยั่งยืนสืบไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น