สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบนโยบายพื้นที่ลำพูน

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:00 น. ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ การจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ ประชุมเพื่อมอบนโยบาย และรับฟังบรรยายสรุปพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย
โอกาสนี้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้เข้าร่วมประชุม ในการประชุม นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รายงานการดำเนินงานในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนในพื้นที่ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ผลการดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในภาพรวม ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เริ่มเปิดดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม2557 ถึง 9 กรกฎาคม 2561 ได้มีการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั้งสิ้น 1,972 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,777 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 90.11 และอยู่ระหว่างการดำเนินการ 195 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 9.89
นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ ปลัดจังหวัดลำพูน รายงานการประกอบธุรกิจให้เช่าที่พักของผู้ประกอบการในพื้นที่ และการดำเนินการขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจังหวัดลำพูนมีโรงแรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 จำนวนทั้งสิ้น 58 โรงแรม จำนวน 1,227 ห้อง จังหวัดลำพูนได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม ออกตรวจ ป้องกัน ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรงแรม ในพื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดลำพูนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบการกระทำผิดและมีการจับกุมดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 1 แห่ง ในพื้นที่ อำเภอเวียงหนองล่อง
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน รายงานการดำเนินงานของราชการบริหารส่วนภูมิภาคในการรองรับการปฎิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ จังหวัดลำพูนได้มีการกำหนดกรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด โดยกำหนดให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประเทศไทย 4.0 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล และนโยบาย ก.น.จ. เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดลำพูนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความต่อเนื่อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น