กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ร่วม กกท. ประกาศเมืองกีฬา ได้ 6 จังหวัดเสนอตัวพร้อม

ได้มาแล้วนำร่อง 6 จังหวัด ปลื้มรับมอบป้ายเมืองกีฬา เป็นป้ายเกียรติยศและเกียรติบัตรเมืองกีฬา (สปอร์ต ซิตี้) โดยมี นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานมอบเพื่อช่วยผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านกีฬา ระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวด้วย มั่นใจสร้างรายได้มหาศาล ที่ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) นายพงษ์ภาณุ กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย กกท.ได้ดำเนินการคัดเลือกจังหวัดต้นแบบในการจัดตั้งเมืองกีฬา ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา แบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา, การกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว และการจัดตั้งเมืองกีฬา จึงได้เปิดรับสมัครจังหวัด ที่มีความประสงค์เสนอตัวขอเป็นเมืองกีฬา
มีจังหวัดที่ยื่นเอกสารเสนอตัว 6 จังหวัด ประกอบด้วย ชลบุรี, สุพรรณบุรี, บุรีรัมย์, อุดรธานี, ศรีสะเกษ และกระบี่ จากนั้นแต่ละจังหวัด ได้นำเสนอข้อมูลแสดงความพร้อมด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการฯ มีความเห็นชอบให้ทั้ง 6 จังหวัดเป็นเมืองกีฬา เนื่องจากมีศักยภาพเหมาะสมทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 1. การส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย, 2. การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ, 3.การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และ 4.การส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและการท่องเที่ยว

นายพงษ์ภาณุ กล่าวอีกว่า การเป็นเมืองกีฬาจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัด หันมาเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นประจำ การพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ จัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาในจังหวัดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ในการเก็บตัวฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาชาวต่างชาติ ที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกด้วย

ช่วงเช้าวันเดียวกัน นายสังเวียน บุญโต รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร รักษาการแทน ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา และนิทรรศการประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองกีฬา ที่ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.

ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย การยางแห่งประเทศไทย, บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด, บริษัท พรีเซียส ไทม์ เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท กอล์ฟดิกก์ จำกัด, บริษัท เอ็นเคซีบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัทอินโนสปริ้นท์ จำกัด และบริษัท ซัน เนเจอร์ แคร์ จำกัด รวมทั้งนิทรรศการของ 6 จังหวัด ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองกีฬาด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น