สำหรับกฎหมาย การใช้โดรนในไทย

สำหรับกฎหมาย การใช้โดรนในไทย มีที่สำคัญ ดังนี้
สนง.การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ออกกฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับโดรน โดยมีประกาศกระทรวงคมนา คม เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต และเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยาน ซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยาน ที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. 2558 ซึ่งลงประกาศตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยสรุป ดังนี้
อากาศยานในประกาศนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามวัตถุประสงค์คือ
– ประเภท 1 ใช้เพื่อการเล่นเป็นงานอดิเรก เพื่อความบันเทิง หรือเพื่อการกีฬา มีแบ่งย่อยตามขนาด ดังนี้
ประเภท 1.ก มีน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม กำหนดให้ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยาน ต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี หรือมีผู้แทนโดยชอบธรรมควบคุมดูแล ซึ่งอากาศยานในข้อนี้ กระทรวงคมนาคมอนุญาตให้ทำการบินได้ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เช่น ก่อนทําการบินต้องตรวจสอบว่า อากาศยานอยู่ในสภาพที่สามารถทําการบินได้อย่างปลอดภัย ซึ่งรวมถึงตัวอากาศยานและระบบควบคุมอากาศยาน รวมทั้งได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ที่จะทําการบิน และทําการศึกษาพื้นที่ และชั้นของห้วงอากาศที่จะทําการบิน

ระหว่างทําการบิน ห้ามทําการบินในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และรบกวนความสงบสุขของบุคคลอื่น ตลอดทั้งห้ามทําการบินเข้าไปในบริเวณเขตห้าม เขตจํากัด และเขตอันตรายตามที่ประกาศใน เอก สารแถลงข่าวการบินของประเทศไทย รวมทั้ง สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ โรงพยาบาล เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เป็นต้นประเภท 1.ข มีน้ำหนักเกิน 2 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 25 กิโลกรัม กำหนดให้ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ไม่เป็นผู้มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ไม่เคยโดนโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายยาเสพติดหรือศุลกากร และต้องขึ้นทะเบียนต่ออธิบดีกรมการขนส่งทางอากาศ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เหมือนประเภท 1.ก เป็นต้น

ข้อมูล : เรียบเรียงจากราชกิจจานุเบกษา , สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น