สสจ.เชียงใหม่ ประกาศผลการประกวด สื่อสร้างสรรค์ พร้อมมอบรางวัล-เกียรติบัตร ลงนาม โดย ผวจ.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (สสจ.ชม.) ประกาศผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ สปอตวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์ ในหัวข้อ “ฉลาดเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ และรู้เท่าทันสื่อไม่หลงเชื่อโฆษณา” พร้อมมอบรางวัลและเกียรติบัตร ลงนามโดยท่านผวจ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางฯ
สสจ.เชียงใหม่ ตระหนักถึงสถานการณ์การโฆษณาโอ้อวดเกินจริง ผิดกฎหมาย ทำให้ประชาชนหลงเชื่อหาซื้อมาบริโภค ส่งผลให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและทรัพย์สิน ซึ่งในการแก้ไขปัญหาไม่เพียงแต่ใช้มาตร การทางกฎหมาย แต่ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของประชาชน สสจ.จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ สปอตวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์ ในหัวข้อ “ฉลาดเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ และรู้เท่าทันสื่อ ไม่หลงเชื่อโฆษณา”
โดยการประกวดได้เสร็จสิ้นลง เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ที่ผ่านมา มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สปอตวิทยุ จำนวน 17 สปอต และโปสเตอร์ จำนวน 4 แบบ ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดครั้งนี้ จะได้รับเงินรางวัลพร้อมทั้งเกียรติบัตรลงนามโดย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ ผลการประกวดดังนี้
ประเภทสปอต
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ นายก้อง ลาประโคน ชื่อผลงาน คุณได้อะไร
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ นายสุธีรพัฒน์ ธุระเสน
ชื่อผลงาน ระวังอย่าเชื่อ อย่าซื้อ อย่าใช้ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ นายสาธิต หาญยุทธ ชื่อผลงาน 7 วันอันตราย
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 500 บาท ได้แก่ น.ส.บัญฑิตา จรเวชวานิช และ น.ส.เกวลี จี้ส้ม ชื่อผลงาน คิดก่อนคลิก
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 500 บาท ได้แก่ ผศ.จิรภัทร กิตติวรากูล และทีมงาน ประกอบด้วย
1.น.ส.ธารา สามเจริญ
2.น.ส.สุกานดา วัฒนพานิช
3.น.ส.สุทธิดา สังฆวดี
4.นายอรรถพล ตาดวงแก้ว
5.นายพงศกร มั่นศักดิ์
ชื่อผลงาน เชื่อไม่ได้
ประเภทโปสเตอร์
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ นายกวีพัฒน์ ผุยเจริญ
ชื่อผลงาน ฉลาดซื้อ ฉลาดบริโภค
รางวันที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ น.ส.เฉลิมพร เกรียงไกรอนันต์
ชื่อผลงาน ฉลาดซื้อ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ นายณัฐพงษ์ บูรกิจภาชัย
ชื่อผลงาน ฉลาดซื้อ ฉลาดบริโภค รู้เท่าทันสื่อ อย่าหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น