โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์”

วันที่ 4 สิงหาคม 2561งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์” ขึ้น ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์ให้แก่นักเรียน ณ ห้องประชุมดอกปีบ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธีเปิด และนางศรีภรณ์ ณะวงศ์ษา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน
นางศรีภรณ์ ณะวงศ์ษา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์” จัดขึ้นตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อ สร้างเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ อีกทั้งเป็นการ ฝึกทักษะในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์
โดยกำหนดจัดขึ้นในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ มีการฝึกทักษะด้านประชาสัมพันธ์จากฐานการเรียนรู้ 5ฐาน ได้แก่ 1) ฐานการพัฒนาบุคลิกภาพ 2) ฐานพิธีกร 3) ฐานนักจัดรายการ (ดีเจ) 4) ฐานการเขียนนำเสนอข่าวสาร และ 5) ฐานการถ่ายภาพ
โดยในการอบรมครั่งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ นักสื่อสารมวลชน ชำนาญการ จากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3และคุณพงศกร อุณหะนันทน์ (ดีเจเคน) จากคลื่น 104.25 เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ และมีผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นนักเรียนแกนนำด้านประชาสัมพันธ์จากระดับชั้น จำนวน 52คน คณะครูและบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์ จำนวน 18คน รวมทั้งสิน 70คน
ในโอกาสนี้ขอขอบคุณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3สนับสนุนวิทยากร ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรม ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ /หัวหน้าระดับชั้น ทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิด คณะกรรมการดำเนินงาน และ ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน มา ณ โอกาสนี้
ข้อมูล/ข่าว โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น