มหกรรมสตรี เทิดไท้องค์ราชินีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

องค์กรพัฒนาสตรีอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานมหกรรมสตรี เทิดไท้องค์ราชินีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 มุ่งพัฒนาบทบาทของสตรี ให้มีความรู้ความสามารถ วันนี้ 8 ส.ค. 61 นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีเทิดไท้องค์ราชินีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่สะเรียง ทั้ง 7 ตำบล จำนวน 280 คน เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตลอดจนเป็นการพัฒนาบทบาทของสตรี ให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งในด้านการบริการจัดการในการประกอบอาชีพ และบทบาทของการเป็นแม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับองค์กรพัฒนาสตรีอำเภอแม่สะเรียง จัดงานมหกรรมสตรีอำเภอแม่สะเรียง เทิดไท้องค์ราชินีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ หอประชุม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนและร้องเพลง “หนึ่งเดียวคือแม่” ของผู้เข้าร่วมงาน และการมอบเกียรติบัตร “แม่ดีเด่น” อำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2561 การแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 กิจกรรมการเขียนคำปฏิญาณถวายความดีเพื่อแม่ การจัดนิทรรศการการดำเนินงานของกองทุนบทบาทสตรี ทั้ง 7 ตำบล และการเสวนาการบริหารจัดการ การเป็นแม่ที่ดี เป็นภรรยาที่ดี และเป็นแม่ศรีเรือนที่ดี โดยแม่ดีเด่นอำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2561 ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอแม่สะเรียง เริ่มดำเนินงาน ตั้งแต่ปี 2556 มีสมาชิกประมาณ 7,000 คน โดยมุ่งสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการพัฒนาอาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่ครัวเรือนและองค์กรของสตรี อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี เพื่อนำไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี ซึ่งโดยภาพรวมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่สะเรียง มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินที่กู้ยืม สามารถนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์และชำระหนี้ได้ตามกำหนด

ร่วมแสดงความคิดเห็น